Національна безпека України в умовах воєнного стану: сучасний стан

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський державний університет внутрішніх справ
Анотація
Стаття присвячена дослідженню сучасного стану Національної безпеки України в умовах воєн ного стану. В статті досліджено поняття націо нальної безпеки. Зазначено, що процес забезпечення національної безпеки становить комплекс політич них, економічних, соціальних, правових і військових заходів, спрямованих на забезпечення нормаль ної життєдіяльності нації та усунення можливих загроз. Ураховуючи те, що становлення України як демократичної та правової держави значною мірою залежить від стабільності суспільних відносин, суспільство вимагає від держави створення нових і вдосконалення вже чинних правових інститутів, захищеності прав, свобод і інтересів людини, які сприятимуть забезпеченню національної безпеки України як однієї з її найважливіших функцій. Аргументовано, що національна безпека відобра жає стан захищеності життєво важливих інтере сів держави, суспільства та громадян відповідно до норм національного та міжнародного законодавства у різних сферах життєдіяльності. Доведено, що про блеми забезпечення національної безпеки визначена наступними факторами: воєнними конфліктами, техногенними та природними катастрофами, матеріальними витратами та збереженням люд ського потенціалу. Встановлено, що до головних об’єктів націо нальної безпеки, відповідно до чинного законодав ства, відносяться громадяни (їх права та свободи), суспільство (його духовні та матеріальні цінності) та держава (її конституційний устрій, суверенітет та територіальна цілісність). Доведено, що головними пріоритетними стра тегічними завданнями щодо забезпечення націо нальної безпеки, захисту життєво важливих наці ональних інтересів від воєнних загроз, надання відсічі й стримування збройної агресії проти Укра їни є безпечний розвиток держави, збереження територіальної цілісності, державного суверені тету, здатність держави протистояти воєнним загрозам. The article is devoted to the study of the current state of the National Security of Ukraine in the conditions of martial law. The article examines the concept of national security. It is noted that the process of ensuring national security is a complex of political, economic, social, legal and military measures aimed at ensuring the normal functioning of the nation and eliminating possible threats. Taking into account the fact that the formation of Ukraine as a democratic and legal state depends to a large extent on the stability of social relations, society demands from the state the creation of new and improvement of existing legal institutions, the protection of human rights, freedoms and interests, which will contribute to ensuring the national security of Ukraine as one of its the most important functions. It is argued that national security reflects the state of protection of the vital interests of the state, society and citizens in accordance with the norms of national and international legislation in various spheres of life. It is proven that the problems of ensuring national security are determined by the following factors: military conflicts, man-made and natural disasters, material costs and preservation of human potential. It was established that the main objects of national security, according to the current legislation, include citizens (their rights and freedoms), society (its spiritual and material values) and the state (its constitutional system, sovereignty and territorial integrity). It has been proven that the main priority strategic tasks for ensuring national security, protecting vital national interests from military threats, repelling and deterring armed aggression against Ukraine are the safe development of the state, preservation of territorial integrity, state sovereignty, and the state’s ability to resist military threats.
Опис
Ключові слова
суспільство, держава, національна безпека, законодавство, громадяни, права, воєнний стан. society, state, national security, legislation, citizens, rights, martial law.
Бібліографічний опис
Ізбаш, К., Деревянкін, С. Національна безпека України в умовах воєнного стану: сучасний стан. Південноукраїнський правничий часопис. 2024. № 1. С. 213-217.