Діалог як інструмент побудови соціального миру

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Тема миротворчих діалогів сьогодні дуже чутлива і складна. Професійна спільнота миротворців (меді- атори, фасілітатори діалогів) стикається з викли- ками пов’язаними, з одного боку, зі складністю умов такої діяльності, а з іншого, з високим градусом емоційної напруги в суспільстві. Реалії сьогодення є історичним свідченням того, що війна актуалізує консолідацію суспільства за принципом спільного ворога, водночас розділяє суспільство, руйнує соці- альні зв’язки. Діалог може стати не лише засобом подолання конфлікту, а і засобом соціальної інтеграції, який дозволить деконструювати соціальні групи, проде- монструвати їх неоднорідність. На відміну від війни, яка актуалізує цінність сили, діалог виступає засо- бом спілкування рівних, технологією побудови гори- зонтальних суспільних зв’язків необхідних для самоз- береження і розвитку суспільства, подолання кризи, геноциду, війни. Діалог не має на меті переконати іншу сторону в своїй правоті – він має констатувати різницю підходів та допомогти зрозуміти, що при цій різниці кожен може зробити, щоб знизити гостру фазу конфлікту. Тобто, якщо переговори спрямовані на виграш, то діалог спрямованій лише на розуміння відмінностей у позиціях сторін. Діалог є ефективним підходом до відновлення довіри, що базується на розумінні, відповідальності, неприпустимості насилля, верховенства права і тур- боті про майбутнє. Основа і мета діалогу – взаєморо- зуміння в усіх аспектах сучасної життєдіяльності, це взаємоповага, взаємовплив культур, конструктивна взаємодія в інтересах людства. Громадянське суспільство України стоїть на порозі вирішення складних задач, пов’язаних як з подолан- нями наслідків зовнішньої агресії, так і з необхідністю консолідації суспільства в ході складних трансформа- ційних процесів, побудови соціального миру. The topic of peacekeeping dialogs today is very sensitive and complex. The professional community of peace-keepers faces challenges related, on the one hand, to the complexity of the conditions of such activity, and on the other, to the high degree of emotional tension in society. The realities of today are historical evidence that the war actualizes the consolidation of society on the principle of common enemy, divides society, and destroys social ties. The dialog can become not only a means of resolving the conflict, but also a means of social integration, which will allow to deconstruct social groups and demonstrate their inhomogeneity. Unlike the war that actualizes the value of force, the dialog acts as a means of communication of equal, technology of building horizontal social ties necessary for self-preservation and development of society, overcoming of crisis, genocide, war. The dialog should not be aimed at convincing the other side of its truth – it should state the difference of approaches and help to understand that in this difference everyone can do to reduce the acute phase of the conflict. That is, if the negotiations are aimed at winning, the dialog is aimed only at understanding differences in the positions of the parties. The dialog is an effective approach to restoring trust based on understanding, responsibility, the inadmissibility of violence, the rule of law and the care for the future. The basis and purpose of the dialog is mutual understanding in all aspects of modern life activity, it is mutual respect, mutual cultural interaction, constructive interaction in the interests of mankind. The civil society of Ukraine stands on the threshold of solving complex problems connected with both overcoming the consequences of external aggression and the necessity of consolidating society in the course of complex transformation processes.
Опис
Ключові слова
діалог, конфлікт, війна, комунікація, суспільство, громадянське суспільство, миротворчість, миробудування, фасілітатори діалогів, медіатори, dialog, conflict, war, communication, sociely, civil sociely, peace-building, peacemaking, alternative dispute resolution, facilitator, mediator.
Бібліографічний опис
Балтаджи П.М. Діалог як інструмент побудови соціального миру. Південноукраїнський правничий часопис. 2022. № 4. Ч. 1. С. 86-90.