ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕЖИМУ КОНФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В УКРАЇНІ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Категорія адміністративно-правового режиму конфіденційної інформації визначається винят- ковою значимістю національних інформаційних ресурсів для забезпечення обороноздатності дер- жави, захисту прав і законних інтересів окремого громадянина та держави загалом. Актуальність відповідних проблем поси- люється також в умовах, коли проти України здійснюються широкомасштабні «інформаційні війни», спрямовані на дискредитацію, дезоргані- зацію, підрив іміджу, інформаційну дестабіліза- цію нашої держави. Конфіденційна інформація, на відміну від доступної інформації, не призначена для широ- кого кола осіб. Конфіденційність передбачає від- несення певних відомостей до інформації з обме- женим доступом та має здійснюватися в чіткій відповідності й на підставі чинних правових норм. Конфіденційна інформація незалежно від того, предметом яких відносин вона є, має певну цін- ність для суб’єкта інформації: держави, фізичної або юридичної особи. Цінність інформації зумовлена її викорис- танням у публічній сфері (для забезпечення державного управління в різних сферах суспіль- ного життя) та у приватній сфері (для реаліза- ції і захисту прав фізичних та юридичних осіб). В умовах воєнного стану розголошення конфіден- ційної інформації може завдати істотної шкоди як національним, державним, приватним, так і публічним інтересам. Державні й недержавні органи та організації у процесі здійснення своєї діяльності є розпорядниками інформації, поши- рення якої матиме негативні наслідки для різних категорій фізичних осіб, юридичних осіб, інтере- сів та цілісності держави. Дослідження поняття й ознак адміністратив- но-правового режиму конфіденційної інформації необхідне насамперед для визначення оптималь- них варіантів організаційно-правових засад регу- лювання характерних відносин, удосконалення його методів, форм, засобів реалізації та нала- годження повноцінного функціонування. The category of the administrative-legal regime of confidential information is determined by the exceptional importance of national information resources for ensuring the state’s defense capability, protecting the rights and legitimate interests of an individual citizen and the state as a whole. The urgency of the relevant problems increases even in conditions when large-scale “information wars” are being waged against Ukraine, aimed at discrediting, disorganizing, undermining the image, and informational destabilization of our state. In connection with military aggression by Russia, a situation has arisen in Ukraine where malicious actions against information with limited access not only do not decrease, but on the contrary, have a fairly stable tendency to increase. Sources and methods of influence of information threats are identified, the protection of information from which can be ensured only with a comprehensive approach to ensuring information security, the concept of which is enshrined in the legislation of Ukraine, where it is interpreted as a state of protection of the vital interests of a person, society and the state, in which the infliction of damage due to: incompleteness, untimeliness and implausibility of the information used; negative information impact; negative consequences of the use of information technologies; unauthorized distribution, use and violation of integrity, confidentiality and availability of information. Confidential information, unlike available information, is not intended for a wide range of people. Confidentiality involves classifying certain information as information with limited access and must be carried out clearly in accordance with and on the basis of current legal norms. Confidential information, regardless of the subject of the relationship, has a certain value for the subject of the information: the state, an individual or a legal entity. The value of information is determined by its use in the public sphere (to ensure public administration in various spheres of public life) and in the private sphere (to implement and protect the rights of individuals and legal entities). In the conditions of martial law, the disclosure of confidential information can cause significant damage to national, state, private, and public interests. State and non-state bodies and organizations, carrying out their activities, are managers of information, the dissemination of which will have negative consequences for various categories of individuals, legal entities, interests and integrity of the state. Taking into account the existing problems in the information sphere, which are discussed, in particular, in the Strategy for the Development of the Information Society in Ukraine, the Doctrine of Information Security of Ukraine, when there is a need to develop information legislation, carry out systematic correlation to solve issues of protection and provision of basic rights, values and socio-economic the interests of man, society and the state, building an effective information security system of Ukraine in the conditions of an open society, problems of improving the administrative-legal regime of confidential information are of particular importance. The study of the concept and signs of the administrativelegal regime of confidential information is necessary first of all to determine the optimal options for the organizational-legal basis of regulation of inherent relations, to improve its methods, forms, means of implementation and establishment of full-fledged functioning.
Опис
Ключові слова
режим, правовий режим, адміністративно-правовий режим, конфіденційна інформація, ознаки, правове регулювання., regime, legal regime, administrative-legal regime, confidential information, signs, legal regulation.
Бібліографічний опис
Коропатов О.М., Залєвська І.І. ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕЖИМУ КОНФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В УКРАЇНІ. Південноукраїнський правничий часопис. 2022. № 3. С. 145-150.