Взаємодія органів досудового розслідування з оперативними підрозділами при розслідуванні викрадень бюджетних коштів у сфері державних закупівель

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Юридичний науковий електронний журнал
Анотація
У статті досліджено особливості взаємодії між органами досудового розслідування та оперативними підрозділами при розслідуванні викрадень бюджетних коштів у сфері державних закупівель. Визначено, що практика розслідування викрадень бюджетних коштів під час здійснення державних закупівель позбавлена належної системності й потребує поліпшення шляхом удосконалення правових норм, а також розроблення науково обґрунтованих рекомендацій щодо організації належного досудового розслідування. На підставі аналізу окремих положень КПК України та даних слідчої практики, визначено, що взаємодія оперативних підрозділів з орга нами досудового розслідування при розслідуванні викрадень бюджетних коштів у сфері державних закупівель являє собою часово-про сторовий процес, що включає в себе: а) прийняття рішення про взаємодію; б) діяльність оперативного підрозділу щодо виконання доручень слідчого; в) процесуальну діяльність слідчого, пов’язану з оцінкою доказової та іншої інформації, отриманої в результаті взаємодії з опера тивними підрозділами і з включенням результатів цієї діяльності в систему доказів у конкретному кримінальному провадженні. Проаналізовано особливості взаємодії оперативних підрозділів з органами досудового розслідування при розслідуванні викрадень бюджетних коштів у сфері державних закупівель на початку досудового розслідування. Визначено, що організаційно-тактичними завдан нями на цій стадії є: 1) спільна робота оперативного працівника та слідчого при заведенні оперативно-розшукової справи стосовно осіб, які вчиняють викрадення бюджетних коштів у сфері державних закупівель; 2) реалізація оперативних матеріалів, а саме передача слід чому матеріалів про виявлені шляхом оперативно-розшукових заходів ознак злочину для вирішення питання про внесення відомостей до ЄРДР та початок кримінального провадження, а також спільне вивчення й аналіз матеріалів оперативної розробки і їх перевірки. Констатовано, що організація взаємодії оперативних підрозділів з органами досудового розслідування є складним та необхідним про цесом, який сприяє своєчасному попередженню, викриттю та розслідуванню викрадень бюджетних коштів під час здійснення державних закупівель і вжиттю заходів щодо забезпечення відшкодування збитків, завданих цим кримінальним правопорушенням. The article examines the peculiarities of interaction between pre-trial investigation bodies and operative units in the investigation of theft of budget funds in the field of public procurement. It was determined that the practice of investigating the theft of budget funds during public procurement lacks proper systematicity and requires improvement by improving legal norms, as well as developing scientifically based recommendations on the organization of a proper pre-trial investigation. Based on the analysis of individual provisions of the Criminal Procedure Code of Ukraine and the data of investigative practice, it was determined that the interaction of operational units with pre-trial investigation bodies in the investigation of theft of budget funds in the field of public procurement is a time-space process that includes: a) making a decision on interaction; b) the activity of the operative unit regarding the execution of the instructions of the investigator; c) procedural activity of the investigator, related to the evaluation of evidentiary and other information obtained as a result of interaction with operative units and the inclusion of the results of this activity in the system of evidence in specific criminal proceedings. Peculiarities of the interaction of operative units with pre-trial investigation bodies during the investigation of theft of budget funds in the field of public procurement at the beginning of the pre-trial investigation are analyzed. It was determined that the organizational and tactical tasks at this stage are: 1) joint work of an operational employee and an investigator in the establishment of an operational and investigative case against persons who commit theft of budget funds in the field of public procurement; 2) the implementation of operational materials, namely the transfer to the investigator of materials on the signs of a crime discovered through operational and investigative measures to resolve the issue of entering information into the Unified Register of Pretrial Investigations and the initiation of criminal proceedings, as well as joint study and analysis of materials of operational development and their verification. It was established that the organization of the interaction of operational units with pre-trial investigation bodies is a complex and necessary process that contributes to the timely prevention, detection and investigation of theft of budget funds during the implementation of public procurement and the taking of measures to ensure compensation for damages caused by this criminal offense.
Опис
Ключові слова
кримінальне провадження, досудове розслідування, взаємодія, викрадення бюджетних коштів, оперативні підроз діли, органи досудового розслідування. criminal proceedings, pre-trial investigation, interaction, embezzlement of budget funds, operative units, pre-trial investigation bodies.
Бібліографічний опис
Мудрецька, Г. Взаємодія органів досудового розслідування з оперативними підрозділами при розслідуванні викрадень бюджетних коштів у сфері державних закупівель. Юридичний науковий електронний журнал. 2024. № 1. С.731-734.