РЕАЛІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ЕТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ЯК ПЕРЕДУМОВА ЗАПОБІГАННЯ ВЧИНЕННЮ КОРУПЦІЙНИХ І ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ КОРУПЦІЄЮ ПРАВОПОРУШЕНЬ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021-12-09
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Київ : Нац. акад. внутр. справ
Анотація
Більшість принципів Європейського кодексу поліцейської етики відображено і в національних кодексах, серед яких: повага до права на життя; визнання фундаментальних прав і свобод особи; принцип поділу влади в системі покарань; принцип презумпції невинуватості; принципи неупередженості, прозорості, чесності, ввічливості, справедливості, відповідальності, розсудливості, підпорядкування закону; принципи рівності перед законом, об‘єктивності, необхідності, виваженості, непідкупності й поваги до суспільства. Most of the principles of the European Code of Police Ethics are also reflected in national codes, including: respect for the right to life; recognition of the fundamental rights and freedoms of a person; the principle of separation of powers in the penal system; the principle of presumption of innocence; principles of impartiality, transparency, honesty, courtesy, justice, responsibility, prudence, obedience to the law; the principles of equality before the law, objectivity, necessity, prudence, incorruptibility and respect for society.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Братель С.Г. РЕАЛІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ЕТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ЯК ПЕРЕДУМОВА ЗАПОБІГАННЯ ВЧИНЕННЮ КОРУПЦІЙНИХ І ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ КОРУПЦІЄЮ ПРАВОПОРУШЕНЬ. Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі [Текст] : матеріали VІ Міжнар. наук.- практ. конф. (Київ, 9–10 груд. 2021 р.) / [редкол.: В. В. Чернєй, С. Д. Гусарєв, С. С. Чернявський та ін.]. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2021. С. 65 - 68.