Культура спілкування в службовій діяльності поліцейського

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023-04-24
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Однією із особливостей діяльності працівників правоохоронних органів є те, що вона відбувається у постійному контакті з різними людьми: за віком, статтю, соціальним положенням, рівнем освіти, особливостями характеру, ставлення до закону. І тому Культура спілкування працівників поліції, вміння правильно, ясно й чітко висловлювати свою думку безпосередньо впливає на характер вирішення багатьох соціально-правових проблем, створює сприятливі умови для налагодження необхідних зв’язків з різними категоріями населення, дозволяє послідовно й ефективно розв’язувати складні професійні завдання психологічного та міжособистісного характеру. І зрозуміло, що це є основною складовою іміджу та професійної культури працівника. One of the peculiarities of the activity of law enforcement officers is that it takes place in constant contact with different people: by age, gender, social position, level of education, character traits, attitude to the law. And that is why the culture of communication of police officers, the ability to correctly, clearly and clearly express their opinion directly affects the nature of solving many social and legal problems, creates favorable conditions for establishing the necessary connections with various categories of the population, allows to consistently and effectively solve complex professional problems tasks of a psychological and interpersonal nature. And it is clear that this is the main component of the employee's image and professional culture.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Грінченко, С. Культура спілкування в службовій діяльності поліцейського. Актуальні питання розвитку комунікації в професійній діяльності правоохоронних органів: виклики ХХІ століття: Матеріали Міжвузівської науково-практичної конференції (24 квітня 2023 року). Одеса: ОДУВС, 2023. С. 12-14.