Сутність адміністративної діяльності щодо здійснення нагляду органами виконавчої влади та її місце у виконавчій владі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Національний університет "ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ"
Анотація
Стаття присвячена обґрунтуванню ознак та визначенню поняття адміністративної діяльності щодо здійснення нагляду органами виконавчої влади України. Спираючись на наявні теоретичні напрацювання, встановлено, що адміністративна діяльність щодо здійснення нагляду органами виконавчої влади є врегульованою нормами адміністративного права специфічною, виконавчо-розпорядчою, підзаконною, державно- владною цілеспрямованою діяльністю уповноважених органів виконавчої влади (їх посадових осіб) щодо забезпечення реалізації конституційних прав громадян та захисту їхніх прав і свобод. Статья посвящена обоснованию признаков и определению понятия административной деятельности по осуществлению надзора органами исполнительной власти. Основываясь на существующих теоретических роботах, установлено, что административной деятельностью по осуществлению надзора органами исполнительной власти является урегулированная нормами административного права специфичная, исполнительно-распорядительная, подзаконная, госу дарственно-властная целенаправленная деятельность уполномоченных органов исполнительной власти (их должностных лиц) по обеспечению реализации конституционных прав граждан и защиты их прав и свобод. The article is devoted to the substantiation of the signs and definition of the concept of administrative activity for the implementation of supervision Ьу the executive authorities. Based on the existing theoret­ical scientific works, it is established that the administrative activities for the implementation of supervi­sion Ьу the executive authorities are specific, executive, administrative, subordinate, state-authoritative, purposeful activities of the authorized executive bodies (their officials) to ensure the implementation of the constitutional rights of citizens and protecting their rights and freedoms.
Опис
Ключові слова
адміністративна діяльність, адміністративний нагляд, орган виконавчої влади, виконавча влада., административная деятельность, административный надзор, орган исполнительной власти, исполнительная власть., administrative activity, administrative supervision, executive authority, executive power.
Бібліографічний опис
Денисова А.В. Сутність адміністративної діяльності щодо здійснення нагляду органами виконавчої влади та її місце у виконавчій владі / А.В. Денисова // Актуальні проблеми держави і права. - Збірник наукових праць. - Випуск № 79. -Одеса, 2017. -С.46 - 50.