До питання превенції злочинів шляхом змін у навколишній інфраструктурі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Актуальність заявленої у статті проблеми зумовлена тим, що під час забудови або реконструк- ції міста міська влада практично не бере до уваги сучасні моделі поліцейської діяльності, зокрема полі- цейську діяльність, тобто превенцію злочинів шля- хом змін у навколишній інфраструктурі, яка показала свою ефективність у всьому світі. Дослідження проводилось у рамках науково-дослід- ницької роботи кафедри адміністративної діяльно- сті поліції Одеського державного університету вну- трішніх справ. Метою статті є комплексний аналіз проблеми застосування моделі поліцейської діяльності як пре- венції злочинів шляхом змін у навколишній інфра- структурі в українській правоохоронній системі. Методи. Для досягнення поставленої мети дослі- дження використано низку методів, а саме: теоре- тичний для вивчення й аналізу службової документа- ції, науково-методичної та навчальної літератури, узагальнення інформації для визначення теорети- ко-методологічних основ дослідження; логічного аналізу для формулювання основних понять та про- ведення класифікації; діалектики для встановлення змісту й особливостей складових елементів впро- вадження та застосування поліцейської діяльності щодо превенції злочинів шляхом змін у навколишній інфраструктурі; емпіричні методи для узагальнення практичного досвіду, спостереження та обговорення. Результати. У статті констатовано, що через недостатнє знання міською владою сучасних засобів захисту практично не запроваджується модель полі- цейської діяльності з превенції злочинів шляхом змін у навколишній інфраструктурі, у зв’язку з чим в укра- їнському суспільстві залишаються невирішеними безпекові проблеми та є низькій рівень довіри до пра- воохоронних органів. Зазначені проблеми можна вирі- шити шляхом інтерпретації принципів та концепції проєктування та управління фізичним середовищем. Розглянуто застосування превенції злочинів шляхом змін у навколишній інфраструктурі для багатоквар- тирного будинку та громадського парку. Доведено, що використання навколишнього середовища може відповідати тим самим цілям безпеки, що і фізичні та технічні методи захисту. Зроблено висновок, що необхідно вжити заходів щодо підвищення обізнаності власників будинків, забудовників, архітекторів та містобудівників з кон- цепціями та принципами моделі поліцейської діяль- ності щодо превенції злочинів шляхом змін у навко- лишній інфраструктурі для мінімізації можливостей вчинення злочинів. Relevance. The relevance of the problem stated in the article is due to the fact that during the construction or reconstruction of the city the city authorities do not take into account modern models of policing, including policing Prevention Through Environmental Design, which has proven effective worldwide. The study was conducted as part of research work of the Department of Administrative Police of Odesa State University of Internal Affairs. The purpose of the article is a comprehensive analysis of the problem of applying the model of policing of Prevention Through Environmental Design in the Ukrainian law enforcement system. Methods. To achieve this purpose, a number of methods were used, namely: theoretical – for the study and analysis of official documentation, scientific and methodological and educational literature, generalization of information to determine the theoretical and methodological foundations of the study; logical analysis – to formulate the basic concepts and classification; dialectics – to establish the content and features of the constituent elements of the implementation and application of policing of Prevention Through Environmental Design; empirical methods used for generalization of practical experience, observation and discussion. Results. The article states that due to insufficient knowledge of modern means of protection by the city authorities, the model of police activity is practically not implemented. bodies that can be overcome by interpreting the principles and concepts of design and management of the physical environment. The application of Prevention Through Environmental Design for an apartment building and a public park is considered. It has been proven that the use of the environment can meet the same safety objectives as physical and technical methods of protection. It is concluded that it is necessary to take measures to raise awareness of homeowners, developers, architects and urban planners about the concepts and principles of the model of policing of Prevention Through Environmental Design to minimize the possibility of crime.
Опис
Ключові слова
превенція, поліцейська діяльність, превенція злочинів шляхом змін у навколишній інфраструктурі., prevention, policing, Crime Prevention Through Environmental Design.
Бібліографічний опис
Вдовиченко О.М. До питання превенції злочинів шляхом змін у навколишній інфраструктурі. Південноукраїнський правничий часопис. 2021. № 3. Ч. 2. С. 3 - 7.