Інтелектуальна власність як стратегічна основа функціонування економіки знань

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський державний університет внутрішніх справ
Анотація
Метою дослідження є аналіз та порівняння підходів і практик щодо використання ІВ у вищих навчальних закладах України. Основним завданням дослідження є вивчення практик використання інтелектуальної власності. Дослідження включає аналіз того, як вищі навчальні заклади України використовують ІВ для підтримки досліджень, інновацій та комерціалізації. В першу чергу нас цікавило питання патентування. Дослідження включає порівняння підходів і практики в обох країнах для виявлення спільних рис і відмінностей. Одним із завдань дослідження є пошук та аналіз конкретних прикладів впровадження ІВ у вищих навчальних закладах. На основі аналізу дослідження мета включає формулювання рекомендацій для вищих навчальних закладів України щодо оптимізації використання ІВ для наукових досліджень та інновацій. Стаття розглядає проблему недостатньої уваги до патентування та захисту інновацій в Україні, особливо серед науковців та студентів. Довгий процес отримання патенту може стати перешкодою для вищих навчальних закладів, які прагнуть комерціалізувати свої технології. Автори роблять акцент на важливості змін в стратегіях захисту інтелектуальної власності. Стаття надає рекомендації вищим навчальним закладам України, серед них – розробка та оновлення стратегії управління інтелектуальної власності, адекватна підтримка наукових досліджень та інновацій, розвиток освітніх програм та курсів з інтелектуальної власності для студентів і викладачів. Також важливо створити механізми для легкої передачі технологій та сприяти комерціалізації наукових розробок. Автори підкреслюють значення партнерства з промисловістю та бізнесом для спільних наукових досліджень та проектів. Вони також рекомендують вищим навчальним закладам активно брати участь у міжнародних програмах і проєктах для обміну досвідом і ресурсами з іншими університетами та науковими установами. Зазначається, що важливим елементом є популяризація інтелектуальної власності серед громадськості та бізнес-спільноти. Також активна співпраця з правоохоронними органами необхідна для захисту прав інтелектуальної власності. Загалом, ці рекомендації спрямовані на ефективне використання інтелектуальної власності для підтримки наукових досліджень, інновацій та розвитку вищих навчальних закладів, що сприятиме їхньому зростанню та впливу на суспільство. The purpose of the research is to analyze and compare approaches and practices regarding the use of Intellectual Property (IP) in higher education institutions in Ukraine. The main task of the study is to investigate the practices of using intellectual property. The research includes an analysis of how Ukrainian higher education institutions utilize IP to support research, innovation, and commercialization. Particularly, the focus was on patenting issues. The research involves comparing approaches and practices in both countries to identify commonalities and differences. One of the research tasks is to search for and analyze specific examples of IP implementation in higher education institutions. Based on the analysis of the research, the goal includes formulating recommendations for Ukrainian higher education institutions to optimize the use of IP for scientific research and innovation. The article addresses the problem of insufficient attention to patenting and innovation protection in Ukraine, especially among researchers and students. The lengthy process of obtaining a patent can be a barrier for higher education institutions seeking to commercialize their technologies. The authors emphasize the importance of changes in strategies for intellectual property protection. The article provides recommendations for Ukrainian higher education institutions, including the development and updating of intellectual property management strategies, adequate support for research and innovation, and the development of educational programs and courses on intellectual property for students and faculty. It is also important to create mechanisms for easy technology transfer and to facilitate the commercialization of scientific developments The authors highlight the significance of partnerships with industry and businesses for joint scientific research and projects. They also recommend that higher education institutions actively participate in international programs and projects to exchange experience and resources with other universities and research institutions. It is noted that popularizing intellectual property among the public and business community is a crucial element. Active cooperation with law enforcement agencies is also necessary to protect intellectual property rights. Overall, these recommendations aim to effectively utilize intellectual property to support scientific research, innovation, and the development of higher education institutions, thereby contributing to their growth and impact on society.
Опис
Ключові слова
інтелектуальна власність. управління інтелектуальною власність, патенти, заклади вищої освіти, інновації, відкриті інновації. intellectual property, intellectual property management, patents, higher education institutions, innovations, open innovations.
Бібліографічний опис
Дружкова, І., Колесник, О. Інтелектуальна власність як стратегічна основа функціонування економіки знань. Південноукраїнський правничий часопис. 2024. № 1. С. 109-117.