Розслідування злочинів, пов’язаних із порушенням правил екологічної безпеки

dc.contributor.authorПастух, Аліна Валеріївна
dc.contributor.authorPastukh, Alina
dc.date.accessioned2023-11-08T08:37:29Z
dc.date.available2023-11-08T08:37:29Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractДисертація є монографічним дослідженням, у якому на підставі аналізу матеріалів практики та теоретичних положень розроблено основи комплексної методики розслідування злочинів, пов’язаних із порушенням правил екологічної безпеки. Дослідження побудоване на основі висновків і положень, обґрунтованих сучасними розробками в галузі філософії, криміналістики, кримінального права, кримінального процесуального права, теорії оперативно-розшукової діяльності, соціології, водночас використовувалися узагальнені результати анкетування слідчих. У роботі визначено, що злочин, пов’язаний із порушенням правил екологічної безпеки – це винне, протиправне діяння, що характеризується прямим/непрямим умислом, у результаті вчинення якого завдається шкода навколишньому природному середовищу як цілісній системі, ландшафтам, природним ресурсам, рослинному та тваринному світу, іншим природним комплексам, зазначено, що під злочинною діяльністю, пов’язаною із порушенням правил екологічної безпеки, слід розуміти структуровану та упорядковану поведінку особи (групи осіб), метою якої є порушення суспільного порядку та встановлених норм людської діяльності, зокрема, порушення основних принципів охорони навколишнього природного середовища, завдання шкоди навколишньому природному середовищу як цілісній системі, ландшафтам, природним ресурсам, людям як біологічному виду, рослинному та тваринному світу, іншим природним комплексам тощо, що включає в себе систему дій щодо безпосереднього вчинення акту злочину, підготовки до його вчинення, його приховування та протидії досудовому розслідуванню. Визначено, що типовими видами злочинної діяльності, пов’язаної із порушенням правил екологічної безпеки, є: по-перше, автономна злочинна діяльність, яка характеризується такими ознаками: а) негативні наслідки від злочину поширюються на більш-менш обмежену територію; б) умисел на вчинення злочинної діяльності зазвичай в особи виникає спонтанно або діяння вчиняється без прямого умислу через службову недбалість та/або нехтування службовими обов’язками; в) у переважній більшості випадків внаслідок такої діяльності наноситься відносно невелика шкода природному навколишньому середовищу та/або життю та здоров’ю людей, рослинному, тваринному світу; г) не супроводжується створенням та використанням корупційних зв’язків; по- друге, злочинна діяльність, яка здійснюється шляхом змови двох чи більше осіб з розподілом відповідних функцій між ними, у структурі якої обов’язковим членом злочинної групи є суб’єкт, наділений владними повноваженнями або такий, що займає посаду в установах чи організаціях, які займаються проведенням екологічних експертиз, здійснюють діяльність, пов’язану з проєктуванням, введенням в експлуатацію будівель, надають дозволи на забудову територій тощо. Охарактеризовано основні напрями формування інфраструктурних елементів для забезпечення такої злочинної діяльності у формі встановлення неформальних та корупційних зв’язків із: а) представниками влади; б) представниками правоохоронних органів; в) експертами організацій, підприємств та установ, що залучаються до проведення екологічної експертизи; г) архітекторами; д) забудовниками. Під час розслідування злочинів, пов’язаних із порушенням правил екологічної безпеки, виокремлено такі блоки обставин, що підлягають встановленню: по-перше, обставини щодо способу вчинення кримінального правопорушення; по-друге, обставини, встановлення яких потребує обов’язкового використання спеціальних знань, зокрема: а) експертів, що проводять екологічну експертизу; б) експертів, що проводять будівельно- технічну експертизу; в) експертів, що проводять санітарно-епідеміологічну експертизу; г) залучення експертів з інших галузей знань; по-третє, обставини, пов’язані з обстановкою вчинення кримінального правопорушення, зокрема: територія, що «зазнала негативного впливу» від дій підозрюваних у вчиненні злочинів, повʼязаних із порушенням правил екологічної безпеки (визначення зони ураження); фактичне місце вчинення злочину, пов’язаного з порушенням правил екологічної безпеки; з’ясування чи було створено підприємство умисно для нанесення такої шкоди, чи вона наносилася підприємством, для якого нанесення негативного впливу довкіллю не було головною метою його створення та функціонування; проміжок часу, протягом якого здійснювалася злочинна діяльність; по-четверте, обставини, які пов’язані з особою, яка вчинила кримінальне правопорушення, зокрема: злочин вчинювався особою одноособово чи злочинним угрупованням за попередньою змовою; чи вчинила особа злочин, пов’язаний з порушенням правил екологічної безпеки, вперше або повторно; якщо злочин, пов’язаний з порушенням правил екологічної безпеки, було вчинено злочинним угрупованням, необхідно встановити роль кожного з учасників такого угруповання, спосіб комунікації між учасниками, ступінь їхньої взаємодії; визначення щодо кожного підозрюваного біографічних даних (крім цього, зокрема визначення ставлення до особи підозрюваного колег, рідних, сусідів тощо, характер та рід діяльності, що є основним джерелом доходів, рівень життя підозрюваного, наявність іншого злочинного досвіду тощо); особисте ставлення підозрюваного/підозрюваних до вчинюваної ними злочинної діяльності; встановлення чи є підозрюваний/підозрювані суб’єктом владних повноважень, розпорядником екологічної інформації тощо; обставини, які надають змогу стверджувати, що до здійснення злочинної діяльності причетний суб’єкт владних повноважень, інша посадова особа тощо; чи притягувалися особа/особи, підозрювані у вчинені злочину, пов’язаного з порушенням правил екологічної безпеки, до кримінальної відповідальності за такі протиправні діяння раніше; чи наявна корупційна складова у відносинах між учасниками злочинного угруповання, якщо так, то визначення всіх причетних до зазначеної «корупційної схеми»; чи має суб’єкт здійснення господарської чи іншої діяльності відповідну кваліфікацію для провадження діяльності, що задала негативний вплив навколишньому природному середовищу (наприклад, щодо поводження з відходами, щодо забруднення атмосферного повітря тощо); встановлення мети та мотиву здійснення злочинної діяльності; по-п’яте, обставини, пов’язані з впливом на навколишнє природне середовище збройної агресії проти України; по-шосте, обставини пов’язані з наслідками злочинної діяльності, зокрема: визначення виду та розміру шкоди, завданої довкіллю, навколишньому природному середовищу, людям, тваринному, рослинному світу тощо; визначення кола осіб, постраждалих внаслідок вчинення злочину, пов’язаного з порушенням правил екологічної безпеки, визначення ступеня їхнього ураження; чи спричинило вчинення злочину, пов’язаного з порушенням правил екологічної безпеки, смерть людей, якщо так, то визначення кількості жертв; визначення видів та кількості тварин, риб тощо, постраждалих внаслідок вчинення злочину, пов’язаного з порушенням правил екологічної безпеки; розмір загальної шкоди, нанесеної державі внаслідок вчинення злочину, пов’язаного з порушенням правил екологічної безпеки. Авторкою в межах проведеного дослідження виокремлено та охарактеризовано типові слідчі ситуації, які виникають під час розслідування злочинів, пов’язаних із порушенням правил екологічної безпеки, зокрема: по- перше, злочин, пов’язаний із порушенням правил екологічної безпеки, було виявлено під час розслідування іншого кримінального правопорушення; по- друге, інформація про злочин, пов’язаний із порушенням правил екологічної безпеки, була отримана внаслідок подання заяви до правоохоронних органів, відомий суб’єкт господарювання, який здійснює протиправні дії, а також особи до них причетні; по-третє, інформація щодо злочину, пов’язаного із порушенням правил екологічної безпеки, була отримана від спеціалізованих органів, що здійснюють нагляд за додержанням законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища; по-четверте, наявна оперативна інформація щодо вчинення злочину, пов’язаного із порушенням правил екологічної безпеки, до якого причетний спеціальний суб’єкт; по-п’яте, інформація про злочин, пов’язаний із порушенням правил екологічної безпеки, отримана із засобів масової інформації; по-шосте, відома інформація про вчинення злочину, пов’язаного із порушенням правил екологічної безпеки, проте відсутня інформація щодо суб’єкта господарювання та причетних до нього осіб. Під час розслідування злочинів, пов’язаних із порушенням правил екологічної безпеки, виокремлено такі тактичні операції, що потребують залучення осіб, які володіють спеціальними знаннями: «Документи», «Територія ураження», «Вид та походження забруднюючих речовин». Зазначено, що типовими формами використання спеціальних знань під час розслідування таких кримінальних правопорушень є призначення та проведення судових експертиз, зокрема: технічної експертизи документів, зокрема: а) експертизи реквізитів документів; б) експертизи відбитків печатних форм і друкарських пристроїв; в) експертизи матеріалів документів; експертизи ґрунтів; будівельно-технічної експертизи, зокрема: а) експертизи відповідності документації вимогам нормативів; б) експертизи будівель, споруд, територій; екологічної експертизи; інженерно-екологічної експертизи; санітарно- епідеміологічної експертизи; економічної експертизи. Встановлено, що типовими завданнями тактичної операції «Документи» є: встановлення конкретного суб’єкта господарської діяльності, який своїми діями наніс шкоду навколишньому природному середовищу; наявність у суб’єкта господарювання відповідної документації для провадження певного роду діяльності, у результаті якої було завдано шкоду навколишньому природному середовищу; наявність передбаченої чинним законодавством дозвільної документації; визначення «прозорості» ведення бухгалтерської документації. Зроблено висновок, що функціональною спрямованістю осіб, які володіють спеціальними знаннями, під час проведення такої тактичної операції є: а) встановлення «справжності» документації, наявної у суб’єкта господарської діяльності, що має дозвільний характер та/або надає право володіння, розпорядження та користування земельною ділянкою; б) перевірка факту внесення змін до документації, її підробки, фальсифікації, характер такого втручання; в) перевірка автентичності документів (встановлення факту зміни усього документа чи його частини); перевірка оригінальності печаток та штампів, а також часу їх проставлення; встановлення факту використання факсиміле для підпису документа; тощо; Визначено, що типовими завданнями тактичної операції «Територія ураження» є: встановлення території, яка зазнала негативного впливу внаслідок дій особи, яка вчинила злочин, пов’язаний із порушенням правил екологічної безпеки (локалізація зони ураження); встановлення фактичного місця вчинення злочину пов’язаного із порушенням правил екологічної безпеки; проміжок часу протягом якого здійснювалась злочинна діяльність. Констатовано, що функціональною спрямованістю використання спеціальних знань під час проведення такої тактичної операції є: встановлення хімічного складу ґрунту; встановлення наявності негативного впливу на певну ділянку місцевості, характер такого впливу; встановлення слідів радіоактивного ураження; оцінка здійсненого впливу на довкілля; можливі екологічні ризики. The dissertation is a monographic study in which, based on the analysis of practice materials and theoretical provisions, the foundations of a complex methodology for the investigation of crimes related to the violation of environmental safety rules have been developed. The study is built on the basis of conclusions and provisions substantiated by modern developments in the field of philosophy, criminology, criminal law, criminal procedural law, the theory of operational and investigative activity, sociology, and at the same time, the generalized results of the investigators questionnaire were used. It is determined in the work that a crime related to the violation of environmental safety rules is a culpable, illegal act, characterized by direct/indirect intent, as a result of which damage is caused to the surrounding natural environment as a whole system, landscapes, natural resources, plant and animal life of the world, other natural complexes, it is stated that criminal activity related to the violation of environmental safety rules should be understood as the structured and ordered behaviour of a person (group of persons), the purpose of which is to violate social order and established norms of human activity, in particular, violation of the basic principles of environmental protection, causing damage to the surrounding natural environment as a whole system, landscapes, natural resources, people as a biological species, flora and fauna, other natural complexes, etc., which includes a system of actions regarding the direct commission of a crime, preparation for its commission, its concealment and opposition to the pre-trial investigation. It was determined that the typical types of criminal activity associated with the violation of environmental safety rules are: first, autonomous criminal activity, which is characterized by the following features: a) the negative consequences of the crime spread to a more or less limited territory; b) the intention to commit a criminal activity usually arises spontaneously in a person or the act is committed without direct intention due to official negligence and/or neglect of official duties; c) in the vast majority of cases, as a result of such activity, relatively little damage is caused to the natural environment and/or to the life and health of people, flora and fauna; d) is not accompanied by the creation and use of corrupt connections; secondly, criminal activity, which is carried out by means of a conspiracy of two or more persons with the distribution of relevant functions between them, in the structure of which a mandatory member of the criminal group is a subject endowed with power or a person who holds a position in institutions or organizations, which are engaged in carrying out environmental assessments, carry out activities related to the design and commissioning of buildings, issue permits for development of territories, etc. The main directions of the formation of infrastructural elements to ensure such criminal activity in the form of establishing informal and corrupt relations with: a) representatives of the authorities are characterized; b) representatives of law enforcement agencies; c) experts of organizations, enterprises and institutions involved in environmental expertise; d) architects; e) developers. During the investigation of crimes related to the violation of environmental safety rules, the following blocks of circumstances are singled out, which must be established: first, the circumstances regarding the method of committing a criminal offense; secondly, the circumstances, the establishment of which requires the mandatory use of special knowledge, in particular: a) experts conducting environmental expertise; b) experts conducting construction and technical expertise; c) experts conducting a sanitary-epidemiological examination; d) involvement of experts from other fields of knowledge; thirdly, the circumstances related to the circumstances of the commission of the criminal offense, in particular: the territory that was "negatively affected" by the actions of suspects in crimes related to the violation of environmental safety rules (definition of the affected zone); the actual place of commission of the crime related to the violation of environmental safety rules; finding out whether the enterprise was created intentionally to cause such damage, or whether it was caused by an enterprise for which causing a negative impact on the environment was not the main purpose of its creation and operation; the period of time during which the criminal activity was carried out; fourth, the circumstances related to the person who committed the criminal offense, in particular: the crime was committed by a person alone or by a criminal group based on a prior conspiracy; whether the person committed a crime related to the violation of environmental safety rules for the first time or repeatedly; if a crime related to the violation of environmental safety rules was committed by a criminal group, it is necessary to establish the role of each of the members of such a group, the method of communication between the participants, and the degree of their interaction; determination of biographical data for each suspect (in addition, in particular, determination of the attitude of colleagues, relatives, neighbors, etc. to the person of the suspect, the nature and type of activity that is the main source of income, the suspect's standard of living, the presence of other criminal experience, etc.); personal attitude of the suspect/suspects to their criminal activity; establishing whether the suspect/suspects are a subject of authority, manager of environmental information, etc.; circumstances that make it possible to assert that a subject of authority, another official, etc., is involved in criminal activity; whether the person/persons suspected of having committed a crime related to the violation of environmental safety rules have been criminally liable for such illegal acts before; whether there is a corruption component in the relations between the members of the criminal group, if so, the identification of all those involved in the specified "corruption scheme"; whether the subject of economic or other activity has the appropriate qualification for carrying out activities that have had a negative impact on the surrounding natural environment (for example, regarding waste management, atmospheric air pollution, etc.); establishing the purpose and motive of criminal activity; fifth, the circumstances related to the impact on the natural environment of the armed aggression against Ukraine; sixth, the circumstances are related to the consequences of criminal activity, in particular: determination of the type and extent of damage caused to the environment, natural environment, people, animal and plant life, etc.; determination of the circle of persons injured as a result of the commission of a crime related to the violation of environmental safety rules, determination of the degree of their damage; whether the commission of a crime related to the violation of environmental safety rules caused the death of people, if so, the determination of the number of victims; determination of the types and number of animals, fish, etc., affected as a result of committing a crime related to the violation of environmental safety rules; the amount of total damage caused to the state as a result of committing a crime related to the violation of environmental safety rules. Within the framework of the conducted research, the author singled out and characterized typical investigative situations that arise during the investigation of crimes related to the violation of environmental safety rules, in particular: first, the crime related to the violation of environmental safety rules was discovered during the investigation other criminal offense; secondly, information about a crime related to the violation of environmental safety rules was obtained as a result of submitting an application to law enforcement agencies, a known business entity that carries out illegal actions, as well as persons involved in them; thirdly, information on the crime related to the violation of environmental safety rules was received from specialized bodies that supervise compliance with the legislation in the field of environmental protection; fourth, there is operational information regarding the commission of a crime related to the violation of environmental safety rules, in which a special subject is involved; fifth, information about a crime related to the violation of environmental safety rules received from mass media; sixth, there is known information about the commission of a crime related to the violation of environmental safety rules, but there is no information about the business entity and the persons involved in it. During the investigation of crimes related to the violation of environmental safety rules, the following tactical operations are singled out, which require the involvement of persons with special knowledge: «Documents», «Damaged territory», «Type and origin of pollutants». It is noted that typical forms of using special knowledge during the investigation of such criminal offenses are the appointment and conduct of forensic examinations, in particular: technical examination of documents, in particular: a) examination of document details; b) examination of impressions of printing forms and printing devices; c) examination of document materials; soil examinations; construction and technical examination, in particular: a) examination of compliance of documentation with the requirements of regulations; b) examinations of buildings, structures, territories; environmental expertise; engineering and environmental expertise; sanitaryepidemiological examination; economic expertise. It has been established that the typical tasks of the tactical operation «Documents» are: establishing a specific subject of economic activity, which by its actions caused damage to the surrounding natural environment; the business entity has the appropriate documentation for carrying out a certain type of activity, as a result of which damage was caused to the surrounding natural environment; availability of permit documentation provided for by current legislation; definition of «transparency» of accounting documentation. It was concluded that the functional orientation of persons with special knowledge during such a tactical operation is: a) establishing the «authenticity» of the documentation available to the subject of economic activity, which has a permissive nature and/or provides the right to possess, dispose and land use; b) verification of the fact of making changes to the documentation, its forgery, falsification, the nature of such intervention; c) checking the authenticity of documents (establishing the fact of changing the entire document or its part); verification of the originality of seals and stamps, as well as the time of their affixing; establishing the fact of using a facsimile to sign a document; etc; It was determined that the typical tasks of the tactical operation «Damaged Territory» are: establishing the territory that has been negatively affected as a result of the actions of a person who committed a crime related to the violation of environmental safety rules (localization of the affected area); establishment of the actual place of commission of a crime related to the violation of environmental safety rules; the period of time during which the criminal activity was carried out. It was established that the functional orientation of the use of special knowledge during such a tactical operation is: establishing the chemical composition of the soil; establishing the presence of a negative impact on a certain area of the area, the nature of such impact; establishment of traces of radioactive damage; assessment of the impact on the environment; possible environmental risks.
dc.identifier.citationПастух, А. В. Розслідування злочинів, пов’язаних із порушенням правил екологічної безпеки : дис . ... д-ра філос.: 081, 08 / Аліна Валеріївна Пастух; МВС України, Одеськ. держ. ун-т внутр. справ. - Одеса, 2023. - 233 с.
dc.identifier.urihttps://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/6210
dc.publisherОдеса: ОДУВС
dc.titleРозслідування злочинів, пов’язаних із порушенням правил екологічної безпеки
dc.title.alternativeInvestigation of crimes related to violations of environmental safety rules
dc.typeThesis
Файли
Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 3 з 3
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
Дисертація А.Пастух.pdf
Розмір:
2.98 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
Дисертація А.Пастух.pdf_Validation_Report.pdf
Розмір:
50.25 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
Дисертація А.Пастух.pdf.asice
Розмір:
2.92 MB
Формат:
Unknown data format
Опис:
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
29 B
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Зібрання