Теоретико-правові засади використання спеціальних знань при розслідуванні кримінальних правопорушень, вчинених дітьми

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ОДУВС: Юридичний бюлетень
Анотація
В статті розглядаються теоретико-правові засади використання спеціальних знань при розслідуванні кримінальних правопорушень, вчинених дітьми. Вказується, що традиційно межі використання спеціальних знань у криміналістиці вчені диферен ціюють на два види: залучення особи як спеціаліста для проведення/сприяння/кон сультування тощо під час слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій, а також залучення особи як експерта для проведення експертизи та надання вис новку експерта. Таким чином, законодавцем чітко розмежовано статус спеціаліста та експерта у кримінальному провадженні. Зазначається, що будь-який вид кримі нального правопорушення має певні особливості, якими зумовлюється специфіка тих спеціальних знань, які мають бути застосовані під час розслідування. Це можна пояснити взаємозв’язком між подією суспільно небезпечного діяння та слідовими картинами, які утворились внаслідок його вчинення. Зокрема, це також може стосува тись, наприклад, застосування холодної чи вогнепальної зброї, автотранспорту тощо. Зауважено, що застосування спеціальних знань у кримінальних провадженнях, роз початих за фактом вчинення неповнолітніми особами кримінальних правопорушень, може мати місце під час: 1) оцінки обстановки та слідових картин на місці події під час проведення первинних слідчих (розшукових) дій; 2) оцінки стану потерпілої особи; 3) оцінки стану кримінального правопорушника; 4) надання психологічної оцінки розвитку неповнолітнього кримінального правопорушника; 5) надання консультацій органам досудового розслідування під час проведення слідчих (розшукових) та нег ласних слідчих (розшукових) дій; 6) надання додаткової доказової інформації під час проведення експертизи. Підсумовано, що на сьогоднішній день особливості застосу вання спеціальних знань під час розслідування кримінальних правопорушень, вчи нених неповнолітніми особами майже не відрізняються від дорослих. Проте окре мими положеннями національного кримінального процесуального законодавства визначені випадки, коли такі знання мають бути застосовані обов’язково. Водночас, необхідно також відмітити і те, що наразі положення КПК України в частині засто сування спеціальних знань у кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх осіб потребують суттєвого доопрацювання. The article examines the theoretical and legal principles of using special knowledge in the investigation of criminal offenses committed by children. It is indicated that traditionally the limits of the use of special knowledge in criminology are differentiated by scientists into two types: the involvement of a person as a specialist to conduct/facilitate/consult, etc. during investigative (search) and covert investigative (search) actions, as well as the involvement of a person as an expert to conduct an examination and providing an expert opinion. Thus, the legislator has clearly demarcated the status of a specialist and an expert in criminal proceedings. It is noted that any type of criminal offense has certain features that determine the specificity of those special knowledge that must be applied during the investigation. This can be explained by the relationship between the event of a socially dangerous act and the afterimages that were formed as a result of its commission. In particular, this may also apply, for example, to the use of cold or firearms, motor vehicles, etc. It is noted that the application of special knowledge in criminal proceedings initiated due to the fact that minors have committed criminal offenses can take place during: 1) assessment of the situation and trail pictures at the scene of the incident during the initial investigative (search) actions; 2) assessment of the victim's condition; 3) assessment of the state of the criminal offender; 4) providing a psychological assessment of the development of a juvenile criminal offender; 5) providing advice to pre-trial investigation bodies during investigative (search) and covert investigative (search) actions; 6) provision of additional evidentiary information during the examination. It is summarized that today the features of the application of special knowledge during the investigation of criminal offenses committed by minors are almost no different from adults. However, separate provisions of the national criminal procedural legislation define cases when such knowledge must be applied. At the same time, it should also be noted that the current provisions of the Criminal Procedure Code of Ukraine regarding the use of special knowledge in criminal proceedings against minors require substantial revision.
Опис
Ключові слова
неповнолітній, кримінальне правопорушення, кримінальне про вадження, досудове розслідування, спеціальні знання, експерт, спеціаліст. minor, criminal offense, criminal proceedings, pre-trial investigation, special knowledge, expert, specialist.
Бібліографічний опис
Волошанівська, Т. Теоретико-правові засади використання спеціальних знань при розслідуванні кримінальних правопорушень, вчинених дітьми. Юридичний бюлетень. 2024. Випуск 32. С. 122-129.