КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ КОМП'ЮТЕРІВ

dc.contributor.authorВоронов, Ігор Олександрович
dc.contributor.authorVoronov, Ihor
dc.date.accessioned2022-08-29T10:35:51Z
dc.date.available2022-08-29T10:35:51Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractУ науковій статті проаналізовано історію виникнення поняття “криміналістична характеристика злочину” та проведено аналіз наукових підходів до визначення її сут- ності. Звернута увага на необхідність формування поняття “криміналістичний аналіз” і надання власного визначення цьому поняттю. У межах цього дослідження визначено криміналістичний аналіз як детальний про- цес виявлення, розслідування та документування кримінального правопорушення з використанням широкого спектру слідчих дій і технологій. Також підкреслено значення зазначеної наукової категорії для виявлення, роз- криття і розслідування злочину. Відстежуючи кримінальні правопорушення, слідчі можуть пов’язати цифрову інформацію з речовими доказами. Існує кілька важливих компонентів криміналістичного аналізу, які беруть участь у проведенні детального криміналістичного аналізу, кожен із яких сприяє успішному розслідуванню: процедури, збір та оцінка доказів, їх дослідження, складання проце- суальних документів. З цієї метою важливо розробити та дотримуватися суворої політики та процедур для такого виду діяльності як криміналістичний аналіз. Ці процедури можуть включати алгоритм про те, як підготувати системи для пошуку доказів, де зберігати вилучені докази, коли вилучати потенційні докази та як задокументувати кримінальну діяльність. Другим ключовим етапом криміналістичного аналізу є оцінка потенційних дока- зів кримінального правопорушення. Ця оцінка передбачає класифікацію правопо- рушень, потім слідчому необхідно визначити цілісність та джерело даних, перш ніж вводити їх як докази. Вся інформація повинна бути записана, збережена та задокументована до, під час та після отримання доказів (оскільки без доказів криміналістичний аналіз можна вва- жати марним). Для вивчення потенційних доказів повинні бути процедури пошуку, копіювання та зберігання доказів. Вони можуть включати низку підходів і методів для аналізу інформації, наприклад, використання програмного забезпечення для аналізу. На завершення слідчі складатимуть відповідні процесуальні документи. The scientific article analyzes the history origin of the concept “criminalistics characterization of the crime” and analyzes the scientific approaches to the definition of its essence. Paying attention to the need to form a concept of “forensic analysis” and to provide its own definition of this definition. Within the framework of this research forensic analysis definition can be described as a detailed process of detecting, investigating, and documenting criminal offence with wide range of investigative procedures and technologies. The importance of this scientific category is underlined for identifying, uncovering and investigating of a crime. By tracking digital activity, investigators can relate digital information to physical evidence. There are several critical forensic analysis components involved in conducting a detailed forensic analysis, all of which are involved in contributing towards a successful investigation: procedures, acquire and assess the Evidence, examining the evidence, drafting of procedural documents. For this reason, it is important to develop and follow strict policies and procedures for all activities related to forensic analysis. These procedures may include algorithm on how to prepare systems for retrieving evidence, where to store the retrieved evidence, when to authorize forensic investigators to recover potential evidence, and how to document the criminal activities. The next key step in the forensic investigation is assessing potential evidence in a criminal offence. This assessment involves classifying the offences, the investigator then needs to determine the integrity and source of data before entering it as an evidence. Further all information should be recorded and preserved, and documented before, during, and after the evidence acquisition. (since without evidence, the forensic analysis may be considered futile). To examine a potential evidence, there should be procedures to retrieve, copy, and store evidence. It can include a number of approaches and methods for analyzing information, such as using an analysis software to look for. Lastly, forensic investigators need to draft procedural documents.uk_UA
dc.identifier.citationВоронов І.О. КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ КОМП'ЮТЕРІВ. Юридичний бюлетень: наук. журн. / редкол.: О.Г. Предместніков та ін. – Одеса: ОДУВС, 2022. Вип. 24. С. 180 - 186.uk_UA
dc.identifier.urihttp://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/2890
dc.publisherОдеса: ОДУВС; Херсонський факультет.uk_UA
dc.subjectкриміналістична методика, поняття “криміналістична характе- ристика злочину”, “криміналістичний аналіз”, процедури, збір та оцінка доказів, їх дослідження, складання процесуальних документівuk_UA
dc.subjectcriminalistic methodology, concept of “criminalistic characterization of crime”, concept of “ forensic analysis”, procedures, acquire and assess the Evidence, examining the evidence, drafting of procedural documents.uk_UA
dc.titleКРИМІНАЛІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ КОМП'ЮТЕРІВuk_UA
dc.title.alternativeFORENSIC ANALYSIS OF CRIMINAL OFFENSES IN THE FIELD OF COMPUTER USEuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Файли
Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
24.pdf
Розмір:
168.29 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: