Профілактична діяльність Національної поліції в закладах освіти

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Юридичний науковий електронний журнал
Анотація
Стаття присвячена питанням профілактичної діяльності Національної поліції України в закладах загальної середньої освіти. Зазна чається, що умови воєнного стану вимагають нових підходів до здійснення такої діяльності. Акцентується на тому, що у зв’язку з важли вістю профілактичної діяльності необхідний відповідальний підхід працівників поліції до її виконання, що вимагає від них високого рівня педагогічної компетентності. Наголошується на важливості здійснення якісної просвітницької діяльності, яка є однією із форм профілактики дитячій злочинності в закладах освіти. Автором виокремлено, що просвітницька діяльність, яку здійснюють поліцейські в закладах освіти, виконує освітньо інформаційну, превентивну, виховну, світоглядну та іміджеву функцію, а також розкрито зміст кожної функції. На основі чинного законо давства виділено підрозділи Національної поліції, на які покладено обов’язок здійснювати просвітницьку діяльність в закладах освіти. На думку автора, найоптимальнішим таким суб’єктом є шкільні офіцери поліції. В статті зазначені виклики, які перешкоджають успішній роботі таких офіцерів та пропонуються шляхи їх подолання. Значна увага в статті приділена новим проєктам МВС України у сфері забез печення безпеки освітнього середовища. Зокрема розглядаються питання діяльності офіцерів Служби освітньої безпеки та наголошу ється, що вони є повноцінними суб’єктами просвітницької діяльності в освітніх закладах. Також значна увага приділена функціонуванню класів безпеки як інтерактивного проєкту взаємодії не лише з учнями, а й дошкільнятами. Автором підсумовується, що Національна полі ція виступає активним суб’єктом просвітницької діяльності в закладах освіти. Для забезпечення систематичності та всеохоплюваності такої роботи в усіх освітніх закладах автор пропонує реалізувати комплекс заходів, який сприятиме більш ефективній роботі в цій сфері. The article is devoted to the issues of preventive activities of the National Police of Ukraine in general secondary education institutions. It is noted that the conditions of martial law require new approaches to the implementation of such activities. It is emphasized that due to the importance of preventive activities, a responsible approach of police officers to its implementation is necessary, which requires a high level of pedagogical competence. The author emphasizes the importance of carrying out high-quality educational activities, which is one of the forms of prevention of juvenile delinquency in educational institutions. The author emphasizes that the educational activities carried out by police officers in educational institutions perform educational and informational, preventive, educational, worldview and image functions, and the content of each function is revealed. On the basis of current legislation, the author identifies the units of the National Police which are responsible for carrying out educational activities in educational institutions. According to the author, school police officers are the most optimal such entity. The article identifies the challenges that hinder the successful work of such officers and suggests ways to overcome them. The article pays considerable attention to new projects of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine in the field of ensuring the security of the educational environment. In particular, the author discusses the activities of officers of the Educational Security Service and emphasizes that they are full-fledged subjects of educational activities in educational institutions. Considerable attention is also paid to the functioning of safety classes as an interactive project of interaction not only with students but also with preschoolers. The author summarizes that the National Police is an active subject of educational activities in educational institutions. To ensure the systematic and comprehensive nature of such work in all educational institutions, the author proposes to implement a set of measures that will contribute to more effective work in this area.
Опис
Ключові слова
Національна поліція, профілактика, просвітницька діяльність, діти, заклади освіти, освітнє середовище, запобі гання, взаємодія, ювенальна превенція, шкільний офіцер поліції. National Police, prevention, educational activities, children, educational institutions, educational environment, interaction, juvenile prevention, school police officer.
Бібліографічний опис
Берендєєва, А. Профілактична діяльність в Національній поліції в закладах освіти. Юридичний науковий електронний журнал. 2024. № 2. С. 679-682.