УТВОРЕННЯ ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ ТА ВІЙСЬКОВИХ АДМІНІСТРАЦІЙ В УКРАЇНІ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022-10-28
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Таким чином, і військові адміністрації, і військово-цивільні адміністрації це є тимчасові державні органи, які призначаються президентом України на відповідній території. Але військові адміністрації керуються Законом України «Про правовий режим воєнного стану» від 12.05.2015 № 389-VIII і мають на меті забезпечення дії Конституції та законів України, забезпечення разом із військовим командуванням запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, оборони, цивільного захисту, громадської безпеки і порядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян на відповідній території України, тоді як військово-цивільні адміністрації виконують повноваження, характерні для органів місцевої влади, у тому числі делеговані. Вони здійснюють свої права́ за погодженням з Командувачем об'єднаних сил. Керуються Законом України «Про військово-цивільні адміністрації» від 03.02.2015 № 141-VIII. Thus, both military administrations and military-civilian administrations are temporary state bodies appointed by the President of Ukraine in the respective territory. But military administrations are governed by the Law of Ukraine "On the Legal Regime of Martial Law" dated 12.05.2015 No. 389-VIII and aim to ensure the operation of the Constitution and laws of Ukraine, ensure, together with the military command, the introduction and implementation of measures of the legal regime of martial law, defense, civil protection , public security and order, protection of the rights, freedoms and legitimate interests of citizens in the relevant territory of Ukraine, while military-civilian administrations perform powers characteristic of local authorities, including delegated powers. They exercise their rights in agreement with the Commander of the Joint Forces. They are governed by the Law of Ukraine "On Military-Civil Administrations" dated February 3, 2015 No. 141-VIII.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Кабакчей І.А., Грохольський В.Л. УТВОРЕННЯ ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ ТА ВІЙСЬКОВИХ АДМІНІСТРАЦІЙ В УКРАЇНІ. Стан та перспективи розвитку адміністративного права України: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет конференції, м. Одеса, 28 жовтня 2022 р. – Одеса : ОДУВС, 2022. С. 68-71.