Адміністративно-правове регулювання діяльності патрульної поліції щодо забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні

Анотація
Монографія присвячена комплексному дослідженню питань адміністративно-правового регулювання діяльності патрульної поліції щодо забезпечення безпеки дорожнього руху. На основі досягнень вітчизняної юриспруденції, зарубіжного досвіду, аналізу чинного законодавства і правозастосовної (в тому числі судової) практики розроблене авторське бачення щодо вирішення актуальних проблем та подальшого удосконалення діяльності патрульної поліції у зазначеній сфері. У дослідженні вперше після реформування МВС України та створення патрульної поліції визначено її місце як одного з основних суб’єктів, що сьогодні забезпечують реалізацію державної політики у сфері безпеки дорожнього руху на загальнодержавному рівні. Дається авторська дефініція понять «адміністративна діяльність патрульної поліції у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху», «профілактична діяльність патрульної поліції у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху». На підставі аналізу положень Закону України «Про Національну поліцію» обґрунтовується новий погляд на класифікацію методів діяльності поліції. Окремо в науковій роботі розглядаються організаційно-правові особливості здійснення профілактичної, адміністративно-юрисдикційної діяльності, а також застосування поліцейських заходів патрульною поліцією під час забезпечення безпеки дорожнього руху. Вносяться пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правового регулювання зазначеної діяльності. The monograph is devoted to a comprehensive study of issues of administrative and legal regulation of patrol police activities to ensure road traffic safety. Based on the achievements of domestic jurisprudence, foreign experience, analysis of current legislation and law enforcement (including judicial) practice, the author's vision for solving current problems and further improving the activities of the patrol police in the specified area has been developed. In the study, for the first time after the reform of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine and the creation of the patrol police, its place is determined as one of the main subjects that today ensure the implementation of state policy in the field of road traffic safety at the national level. The author's definition of the terms "administrative activity of the patrol police in the field of road safety", "preventive activity of the patrol police in the field of road safety" is given. Based on the analysis of the provisions of the Law of Ukraine "On the National Police", a new view on the classification of the methods of police activity is substantiated. Separately, the research paper examines the organizational and legal features of preventive, administrative and jurisdictional activities, as well as the use of police measures by the patrol police while ensuring road traffic safety. Proposals are made to improve the regulatory and legal regulation of the specified activity.
Опис
Ключові слова
патрульна поліція, безпека дорожнього руху, зарубіжний досвід, аналіз чинного законодавства,, patrol police, road safety, foreign experience, analysis of current legislation,
Бібліографічний опис
Адміністративно-правове регулювання діяльності патрульної поліції щодо забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні: моногр. / Х.П. Ярмакі, Р.М. Пилипів, М.Ю. Веселов. Житомир: Вид. О.О. Євенок, 2019. – 240 с.
Зібрання