ТРУДНОЩІ ПЕРЕКЛАДУ СУДОВИХ СПРАВ

dc.contributor.authorЄлісєєва, Світлана Валеріївна
dc.contributor.authorYelisieieva, Svitlana
dc.date.accessioned2023-11-24T10:53:50Z
dc.date.available2023-11-24T10:53:50Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractСтаттю присвячено спеціалізованої галузі перекладацької діяльності, а саме юридичному перекладу, який здійснюється під час розгляду судових справ. Цей вид перекладу вимагає глибокого розуміння контексту, інформації та мови, яка використовується в суді. У цій статті описано труднощі перекладу процесуальних документів, зокрема перекладів судових рішень. Кримінальне процесуальне законодавство України не визначає чітких вимог, які пред’являються до перекладача. Але, враховуючи практичні ситуації можна приблизно визначити вимоги до перекладача, вони надаються в статті. Необхідно підкреслити важливість доступу перекладача до матеріалів справи для забезпечення якісного усного перекладу. Перекладачу потрібно мати достатньо часу для підготовчої роботи, такої як, наприклад, створення глосаріїв та ознайомлення з контекстом та обставинами справи. Переклад судових документів повинні здійснювати лише професійні перекладачі, які спеціалізуються на юридичному перекладі, мають юридичну освіту або досвід перекладів юридичної тематики. Помилки в перекладі тексту правового документа можуть призвести, наприклад, до заподіяння матеріальних збитків та пред'явлення судового позову. Говорячи про роль судового перекладача необхідно зазначити, що перекладач повинен дотримуватись принципу об'єктивності та незалежності. Інколи виникає проблема відмови перекладачів від перекладу в суді. Дуже часто це пов'язано з тиском на перекладача з боку обвинуваченого. Інша проблема, з якою стикаються представники судових органів – це інтерпретація судових рішень. Що стосується безпосередньо мови, яка використовується в судових справах, то безумовно вона включає багато юридичних термінів. Юридичної термінології властиві загально мовні риси, такі як полісемія, синонімія, антонімія, омонімія. Щодо перекладу юридичної термінології, яка може репрезентуватися словом або виразом, використовуються трансформації перестановки, конкретизації, додавання, узагальнення. Для перекладу багатокомпонентних термінологічних сполучень, які позначають реалії іншої країни, використовується найчастіше описовий переклад. The article has been devoted to a specialized branch of translation activity such as legal translation, which is carried out while considering court cases. This type of translation requires a deep understanding of the context, information and language used in court. The difficulties of translating procedural documents, in particular, translations of court decisions has been described in the article. The criminal procedural legislation of Ukraine does not define clear requirements for an interpreter. But, taken the practical situations in consideration, it is possible to roughly determine the requirements for a translator; they are provided in the article. The importance of an interpreter's access to the case file must be emphasized in order to ensure a quality translation. The interpreter should have sufficient time for preparatory work, such as creating glossaries and familiarizing himself with the context and circumstances of the case. Translation of court documents should be carried out only by professional translators who specialize in legal translation, have a legal education or experience in legal subjects translation. Mistakes in the translation of a legal document text can lead, for example, to material damage and legal action. Speaking about the role of a court interpreter, it should be noted that the interpreter must comply with the principle of objectivity and independence. Sometimes there is a problem of interpreters' refusal to translate in court. This is often due to pressure on the interpreter by the accused. Another problem which can be faced by representatives of the judiciary is the interpretation of court decisions. As for the language used in court cases, it certainly includes many legal terms. Legal terminology is characterized by general linguistic features, such as polysemy, synonymy, antonymy, homonymy. As for translation of legal terminology, which can be represented by a word or an expression, the transformations of transposition, concretization, addition, generalization are used. To translate multicomponent terminological combinations denoting the realities of another country, the descriptive translation is most often used.
dc.identifier.citationЄлісєєва, С. ТРУДНОЩІ ПЕРЕКЛАДУ СУДОВИХ СПРАВ. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. 2023. № 59. Том 1. С. 180-184.
dc.identifier.urihttps://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/6338
dc.publisherНауковий вісник Міжнародного гуманітарного університету
dc.titleТРУДНОЩІ ПЕРЕКЛАДУ СУДОВИХ СПРАВ
dc.title.alternativeDifficulties of judicial cases translation
dc.typeArticle
Файли
Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
41ЄЛІСЄЄВА.pdf
Розмір:
459.31 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: