Юрислінгвістика: українсько-англійські еквіваленти юридичних термінів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського
Анотація
У статті здійснено порівняльний лінгвосемантичний аналіз деяких юридичних термінів та їх англомовних відповідників у тексті Конституції України задля визначення еквівалентності семантичних ознак юридичних термінів українсько-англійських варіантів тексту. Аналіз зроблено з опертям на тлумачення, подані в лінгвістичних та енциклопедичних джерелах, у яких зафіксовано значення лексем з визначенням ключових компонентів змісту. З’ясовано, що значимість або акцентування певних сигніфікативних ознак проаналізованих юридичних термінів у кожній мові є різним, що впливає на рівень еквівалентності лексем та перекладу тексту в цілому. The article presents a comparative lingvo-semantic analysis of some legal terms and their English-language equivalents to determine the semantic features of the translation of legal terms in Ukrainian-English versions of the text of the Constitution of Ukraine. In the analysis we focused on the interpretation definitions from linguistic and encyclopedic sources that describe the meaning of lexemes identifying key features. As a result we came to the conclusion that the significance and emphasis of certain significant characteristics of a lexeme in each language are different which affect the equivalence level of lexemes.
Опис
Ключові слова
юрислінгвістика, юридичний термін, законодавчий текст, перекладацький еквівалент, лінгвістична експертиза, jurislinguistics, legal term, legislative text, translation equivalent, linguistic examination
Бібліографічний опис
Швелідзе Л.Д., Мельник П.В. Юрислінгвістика: українсько-англійські еквіваленти юридичних термінів // Науковий журнал «Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації»: Том 30 (69) № 1 2019 – м. Київ, Таврійський національний університет ім. В.І.Вернадського, 2019 – С.170-175.