Правознавство. Випускний курс. Вид. 2-ге, доповн.

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Київ: Університет "Україна"
Анотація
У навчальному посібникувідповідно до навчально курсу підготовки фахівців за напрямом "Право" упорядковано основні проблемні питатання базового та повного курсу навчальних дисциплін, які відносяться на державну атестацію. За основу взято прогресивні напряцювання провідних учених-правників, новітнє вітчизняне законодавство та авторські розробки авторів-упорядників. In the textbook in accordance with the training course in the field of "Law" arranged the main issues of the basic and complete course of disciplines related to state certification. The progressive developments of leading legal scholars, the latest domestic legislation and the author's developments of the authors-compilers are taken as a basis.
Опис
Ключові слова
теорія держави та права, предмет, функції, правові ситеми, правові норми, конституційне право, theory of state and law, subject, functions, legal systems, legal norms, constitutional law
Бібліографічний опис
Правознавство. Випускний курс: навчальний посібник / Авт.- упоряд. В.В. Галунько, М.І.Іншин, О.Г. Муравін та ін.; за заг ред. В.І. Олефіра; видання 2-ге, доповн. і перероблене. - К.: Університет "Україна", 2013. - 324 с.