УДОСКОНАЛЕННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ЗАСАД ПРОТИДІЇ ТЕРОРИЗМУ В УКРАЇНІ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020-03-26
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
На думку автора, заходи щодо протидії тероризму в Україні спонукають до подальших пошуків теоретич- них узагальнень та вироблення практичних заходів, спрямованих на ефективну боротьбу з терориз- мом:проведення соціально-економічної політики, яка зменшує наміри терористів щодо вчинення терористичних актів; звернення уваги на фінансування терористичних організацій; проведення антитерористичних операцій; використання Збройних сил України для захисту її територіальної цілісності та населення; підготовка спеціальних підрозділів та окремих груп населення з метою залучення їх до протидії терориз- му; приведення у відповідність національного законодавства в частині протидії тероризму; формування доказової бази та показів свідків терористичних актів. In the author's opinion, measures to counter terrorism in Ukraine encourage further searches for theoretical generalizations and the development of practical measures aimed at effective combating terrorism: the implementation of socio-economic policies that reduce the intentions of terrorists to commit terrorist acts; drawing attention to the financing of terrorist organizations; carrying out anti-terrorist operations; use of the Armed Forces of Ukraine to protect its territorial integrity and population; training of special units and individual population groups in order to involve them in combating terrorism; bringing the national legislation into line with counter-terrorism; formation of the evidence base and testimonies of witnesses of terrorist acts.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Колесник С.П. УДОСКОНАЛЕННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ЗАСАД ПРОТИДІЇ ТЕРОРИЗМУ В УКРАЇНІ. Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демокра- тичної правової держави: матеріали ХІІ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Одеса, 26 березня 2020 р. Одеса: ОДУВС, 2020. 268 с. С. 46-48.