Особливості визначення ознак основного та кваліфікованого складу злочинів, пов ’язаних із незаконним обігом зброї, бойових припасів, вибухових речовин, у кримінальному законодавстві інших країн світу

dc.contributor.authorПавленко, Лариса Миколаївна
dc.contributor.authorPavlenko, Larysa
dc.contributor.authorМеркулова, Валентина Олександрівна
dc.contributor.authorMerkulova, Valentyna
dc.date.accessioned2023-02-21T08:51:04Z
dc.date.available2023-02-21T08:51:04Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractЗброя все частіше використовується під час вчи- нення злочинів, спрямованих проти національної безпеки, громадської безпеки (терористичні акти, бандитизм), громадського правопорядку (масові заво- рушення), проти особистих прав і свобод людини та громадянина. Порушення правил обігу (користування) вогне- пальною зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами, вибуховими пристроями, їх неконтро- льоване поширення вже становить підвищену загрозу для суспільства, для національної безпеки держави. А відповідно, стає об’єктом регулювання криміналь- но-правовими нормами, кримінальним законодав- ством. Зазначене зумовлює той факт, що відносно обігу зброї та боєприпасів посилюється значення належного правового регулювання (визначення дієвих правових засобів, чіткість та повнота законодавчих визначень, розробка правил правозастосування) від- повідних суспільних відносин. Кримінально-правове регулювання даної сфери – сфери незаконного обігу зброї, бойових припасів, вибухових речовин в Укра- їні зазнало суттєвих змін за останні десять років. Проте інтенсивне реформування соціально-еконо- мічного, політичного та морально-психологічного життя громадян України в останні роки, посилення актуальності питання доцільності легалізації обігу окремих видів зброї в Україні, вплив на життєді- яльність суспільства умов воєнного стану тощо – в підсумку не можуть не позначитися на актуаліза- ції розглядуваної проблеми. Тож кримінально-правові положення потребують свого подальшого удоскона- лення. Об’єктивно цей процес має відтворюватися у зміні підходів щодо формулювання відповідних скла- дів кримінальних правопорушень (злочинів), їх поділу на основний, кваліфікований та особливо кваліфіко- ваний, виокремлення спеціальних складів, визначення критеріїв щодо системності відповідного виду кри- мінально-правових норм (статей) тощо – а отже, формулювання доцільної вітчизняної системи кримі- нально-правових норм, які дієво позначаться на ефек- тивності запобігання доволі небезпечної поведінки злочинців. При цьому мають бути враховані не лише тенденції реформування вітчизняного законодавства (його наступність, сталість проблем та супереч- ностей), але й передусім тенденції та особливості регулювання зазначеної сфери в інших країнах світу. Weapons are increasingly used when committing crimes against national security, public safety (terrorist acts, banditry), public law and order (mass riots), and against personal rights and freedoms of a person and a citizen. Violation of the rules of circulation (use) of firearms, military supplies, explosives, explosive devices, their uncontrolled spread already poses an increased threat to society, to the national security of the state. And accordingly, it becomes an object of regulation by criminal law norms, criminal legislation. The above determines the fact that the importance of proper legal regulation (definition of effective legal means, clarity and completeness of legislative definitions, development of law enforcement rules) of relevant social relations increases with respect to the circulation of weapons and ammunition. The criminal law regulation of this sphere – the sphere of illegal circulation of weapons, military supplies, and explosives in Ukraine has undergone significant changes over the past ten years. However, the intensive reform of the socio-economic, political and moral-psychological life of the citizens of Ukraine in recent years, the increasing relevance of the question of the feasibility of legalizing the circulation of certain types of weapons in Ukraine, the influence of martial law conditions on the life of society, etc. – in the end cannot but affect the actualization of the considered problems Therefore, criminal law provisions need further improvement. Objectively, this process should be reflected in the change of approaches to the formulation of the relevant components of criminal offenses (crimes), their division into basic, qualified and especially qualified, the identification of special components, the determination of criteria for the systematicity of the corresponding type of criminal law norms (articles), etc. – and therefore the formulation of an appropriate national system of criminal law norms, which will effectively affect the effectiveness of preventing rather dangerous behavior of criminals. At the same time, not only the trends of domestic legislation reform (its continuity, stability of problems and contradictions), but also, first of all, the trends and peculiarities of the regulation of the specified sphere in other countries of the world should be taken into account.uk_UA
dc.identifier.citationПавленко Л.М., Меркулова В.О. Особливості визначення ознак основного та кваліфікованого складу злочинів, пов ’язаних із незаконним обігом зброї, бойових припасів, вибухових речовин, у кримінальному законодавстві інших країн світу. Південноукраїнський правничий часопис. 2022. № 4. Ч. 2. С. 110-117.uk_UA
dc.identifier.urihttp://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/4503
dc.publisherОдеса: ОДУВСuk_UA
dc.subjectзлочин, склад злочину, зброя, незаконний обіг, бойові припаси, вибухові речовини, зако- нодавство, діяння, кримінальна відповідальність.uk_UA
dc.subjectcrime, composition of the crime, weapons, illegal trafficking, ammunition, explosives, legislation, actions, criminal liabilityuk_UA
dc.titleОсобливості визначення ознак основного та кваліфікованого складу злочинів, пов ’язаних із незаконним обігом зброї, бойових припасів, вибухових речовин, у кримінальному законодавстві інших країн світуuk_UA
dc.title.alternativePeculiarities of determining the features of the main and qualified composition of crimes related to the illegal circulation of weapons, ammunition, explosives, in the criminal legislation of other countries of the worlduk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Файли
Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
17Павленко Меркулова.pdf
Розмір:
235.36 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: