Сучасні проблеми забезпечення протидії корупції в митних органах України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016-05-27
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський державний університет внутрішніх справ
Анотація
Автором визначено, що меха нізм протидії корупції у діяльності митних органів ДФСУ на сьо годні перебуває на стадії свого формування, а тому поки що не здатен ефективно протистояти даному суспільно шкідливому, соці ально деструктивному явищу, про що яскраво свідчать оприлюд нені в мас-медіа статистичні данні. The author determined that the anti-corruption mechanism in the activities of the customs bodies of the FSSU is currently at the stage of its formation, and therefore is not yet capable of effectively resisting this socially harmful, socially destructive phenomenon, which is clearly evidenced by the statistics published in the mass media the data
Опис
Ключові слова
протидія корупції, митні органи, доброчесність, державна служба. anti-corruption, customs authorities, integrity, public service.
Бібліографічний опис
Баранов, О. Сучасні проблеми забезпечення протидії корупції в митних органах України. «Запобігання корупції в Україні» (2016; Одесса). Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет конференції 27 травня 2016 року. – Одесса: ОДУВС, Кафедра адміністративного права та адміністративного процесу, 2016. С.33-39.