ЖИТТЯ І ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ ЯК КОНСТИТУЦІЙНА ЦІННІСТЬ

Вантажиться...
Ескіз
Файли
Дата
2023-06-27
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
На думку автора дослідження, можна відзначити про необхідність комплексного підходу до вирішення нагальних питань в сфері забезпечення життя і здоров’я людини як найголовнішої конституційної цінності. Саме сукупний вплив направлений на покращення всіх напрямі діяльності держави, що направлені на вирішення завдань поставлених перед самою державою, матиме позитивне відображення у вигляді покращення здоров’я населення, якості їх життя, зменшенні смертності та підвищення показників тривалості життя, що в свою чергу матиме позитивне відображення на забезпеченні інших значимих цінностей передбачених Конституцією України. According to the author of the study, it is possible to note the need for a comprehensive approach to solving urgent issues in the sphere of ensuring human life and health as the most important constitutional value. It is the cumulative effect aimed at improving all areas of the state's activity, aimed at solving the tasks set before the state itself, that will have a positive reflection in the form of improving the health of the population, their quality of life, reducing mortality and increasing life expectancy, which in turn will have a positive reflection on the provision of other significant values ​​provided for by the Constitution of Ukraine.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Колесник, О. ЖИТТЯ І ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ ЯК КОНСТИТУЦІЙНА ЦІННІСТЬ. Актуальні питання становлення та розвитку сучасного конституціоналізму в Україні (до 27-ї річниці Конституції України) Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Одеса, 27 червня 2023 р. / упорядник Є.О.Львова, Редакційна колегія М.В. Корнієнко, М.М. Юрченко – Одеса, ОДУВС, 2023. – 220 с. С.86-89.