ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ГРОМАДЯН ПРИ ХІМІЧНІЙ АТАЦІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: АЛГОРИТМ ДІЙ РЯТУВАЛЬНИКІВ/ПОЛІЦЕЙСЬКИХ З НАДАННЯ ДОМЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПОТЕРПІЛИМ ПРИ УРАЖЕННІ ОТРУЙНИМИ РЕЧОВИНАМИ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
У роботі розглянуто актуальну проблему забезпечення безпеки життєдіяльності населення в умовах запровадженого в Україні воєнного стану – надання домедичної допомоги потерпілим особам від хімічної атаки. Проаналізовано потенційні можливості засобів ураження підрозділів хімічних військ держави-агресора, описано та узагальнено випадки застосування окупантами хімічної зброї у відношенні як до підрозділів Збройних Сил України, так і стосовно мирного населення під час війни в Україні, а також реальні ситуації зруйнованих хімічних підприємств в багатьох регіонах країни. На основі проведеного аналізу оперативних публікацій в інтернет-засобах та науко- вих праць низки вчених розглянуто загальний алгоритм рятувальних дій при прове- денні евакуації потерпілих від хімічної атаки працівників/жителів, уточнено сучасні підходи у порядку надання домедичної допомоги як на підприємствах, так і в домаш- ніх умовах при ураженні осіб найбільш розповсюдженими хімічними речовинами, запропоновано рекомендації, які стосуються дотримання поліцейськими встановле- них правил поведінки на місці події. Наведено основні ознаки, котрі є характерними для початку хімічної атаки в умо- вах воєнного стану та дозволяють населенню оперативно її ідентифікувати: 1) сиг- нали хімічної тривоги; 2) особливості авіаційних нальотів або артобстрілів ворога; 3) одночасна масова загибель дрібних тварин, птахів та комах. Розглянуто особливості впливу на організм людини таких речовин, як фосген, зарін, для кожної з котрих визначено характерні симптоми ураження потерпілого, уточнено порядок надання домедичної допомоги потерпілим у разі ураження ними, а також при впливі хімічної зброї. На основі аналізу спеціальної літератури та результатів проведеного дослідження зроблено узагальнення щодо важливості навчання населення ефективним (а значить безпечним) діям при хімічній атаці військових підрозділів держави-агресора (тех- ногенній аварії на хімічних підприємствах), необхідності дотримання встановлених правил поведінки та заходів безпеки у випадку ракетного/артилерійського обстрілів окупантами незалежно від регіону чи території ведення бойових дій в Україні. The work deals with the urgent problem of ensuring the safety of life of the population in the conditions of martial law introduced in Ukraine – providing premedical assistance to victims of a chemical attack. The potential possibilities of means of defeating the units of the chemical forces of the aggressor state are analyzed, the cases of the use of chemical weapons by the occupiers in relation to both the units of the Armed Forces of Ukraine and the civilian population during the war in Ukraine. On the basis of the analysis of operational publications in the Internet and scientific works of a great number of scientists, the general algorithm of rescue actions during the evacuation of victims of a chemical attack of workers/residents was considered, modern approaches in the order of providing premedical aid both at enterprises and at home conditions when people are injured by the most common chemical substances were clarified, recommendations concerning compliance by police officers with established rules of conduct at the scene of the incident are offered. The main signs that characterize the beginning of a chemical attack in the conditions of martial law and allow the population to identify it quickly are given: 1) chemical alarm signals; 2) features of air raids or enemy artillery fire; 3) simultaneous mass death of small animals, birds and insects. The peculiarities of the effect on the human body of such substances as phosgene, sarin, for each of which characteristic symptoms of damage for the victim are determined, the procedure for providing premedical aid to victims in case of damage by them, as well as under the influence of chemical weapons has been specified. Based on the analysis of special literature and the results of the conducted research, a generalization was made regarding the importance of training the population in effective (and therefore safe) actions in the event of a chemical attack by the military units of the aggressor state, the need to observe the established rules of conduct and safety measures in the case of a missile/ artillery attack by the occupiers, regardless of the region or territory of fighting actions in Ukraine.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Вайда, Т. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ГРОМАДЯН ПРИ ХІМІЧНІЙ АТАЦІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: АЛГОРИТМ ДІЙ РЯТУВАЛЬНИКІВ/ПОЛІЦЕЙСЬКИХ З НАДАННЯ ДОМЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПОТЕРПІЛИМ ПРИ УРАЖЕННІ ОТРУЙНИМИ РЕЧОВИНАМИ. Юридичний бюлетень. 2023. Вип. 28. С. 164-171.