ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013-04-26
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
На сучасному етапі розвитку українського суспільства першочерговим завданням є всебічна й повна реалізація прав і свобод громадян. Їх забезпечення й закріплення в Основному Законі держави – Конституції України є важливим кроком до побудови громадянського суспільства з основними пріоритетами інтересів людини. Коли держава буде створювати всі умови для реалізації громадянами власних можливостей – дійсно можна стверджувати про перехід до суспільства з громадянськими пріоритетами. At the current stage of the development of Ukrainian society, the primary task is the comprehensive and complete realization of the rights and freedoms of citizens. Ensuring and enshrining them in the Basic Law of the State - the Constitution of Ukraine is an important step towards building a civil society with the main priorities of human interests. When the state will create all the conditions for citizens to realize their own opportunities, we can really claim the transition to a society with civic priorities.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Авілова, В. ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ. Роль та місце ОВС у розбудові демократичної правової держави : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф., ч. 2, 26 вітня 2013 р. — Одеса : ОДУВС, 2013. — 168 с. С.5-6.