ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КІБЕРЗАХИСТУ В УКРАЇНІ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020-11-26
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Найперспективнішими напрямами розвитку національної системи кіберзахисту, на думку авторів, є: удосконалення нормативно-правової бази кіберзахисту об’єктів критичної інфраструктури; впровадження системи незалежного аудиту інформаційної безпеки на об'єктах критичної інфраструктури; створення галузевих центрів реагування на кіберінциденти; розвиток міжнародного співробітництва у сфері кібербезпеки; розробка системи навчання у сфері кібербезпеки; підвищення цифрової грамотності (правил кібергігієни) громадян та культури поведінки у кіберпросторі, запровадження систем відповідності інформації та, насамперед, створення довірчих відносин між державою та суспільством, для яких держава має відігравати роль служби. According to the authors, the most promising directions for the development of the national cyber protection system are: improvement of the regulatory and legal framework for cyber protection of critical infrastructure objects; implementation of a system of independent audit of information security at critical infrastructure facilities; creation of industry response centers for cyber incidents; development of international cooperation in the field of cyber security; development of a training system in the field of cyber security; improving digital literacy (cyberhygiene rules) of citizens and the culture of behavior in cyberspace, introducing information compliance systems and, above all, creating trusting relations between the state and society, for which the state should play the role of a service.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Возненко Я.В., Мельнікова О.О. ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КІБЕРЗАХИСТУ В УКРАЇНІ. Кібербезпека в Україні: правові та організаційні питання: матеріали міжн. наук. практ. конф., м. Одеса, 26 листопада 2020 р. Одеса : ОДУВС, 2021. С.10-12.