ГУМАНІЗМ: ІДЕЯ, СВІТОГЛЯД, ПРИНЦИП ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТІВ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019-05-30
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
За переконанням авторки, сьогодні ми потребуємо відновлення зв’язків один з одним, усвідомлення і поваги до наших від-мінностей, а також визнання того внеску, який кожен з нас може зробити у розвиток суспільства. В таких умовах найважливішими шляхами розбудови справедливого та гуманного суспільства, слід визнати заохо-чення людей до поваги один до одного та до вирішення конфліктів у разі їх виникнення на відновних засадах та за допомогою процедур примирення. Пріоритет принципів гуманізму, справедливості, добра і моралі, вимагають реалізації якісно інших підходів урегулювання конф-ліктів, більш ефективних шляхів до порозуміння конфліктуючих сторін. Саме тому на сучасному етапі розвитку українського суспільства, як один з перспективних та ефективних способів альтернативного вирі-шення конфліктів, з повним правом може розглядатися медіація. According to the author's conviction, today we need to restore ties with each other, to be aware of and respect our differences, as well as to recognize the contribution that each of us can make to the development of society. In such conditions, the most important ways of building a just and humane society should be recognized as encouraging people to respect each other and to resolve conflicts in the event of their occurrence on a restorative basis and with the help of reconciliation procedures. The priority of the principles of humanism, justice, goodness and morality require the implementation of qualitatively different approaches to conflict resolution, more effective ways to understanding the conflicting parties. That is why, at the current stage of the development of Ukrainian society, mediation can be rightly considered as one of the promising and effective methods of alternative conflict resolution.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Балтаджи П.М. ГУМАНІЗМ: ІДЕЯ, СВІТОГЛЯД, ПРИНЦИП ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТІВ. Медіація в судовій, правоохоронній та правозахисній системах: матеріали міжн. наук.-практ. конф., м. Одеса, 30-31 травня 2019 р. — Одеса: ОДУВС, 2019. —253 с. С.18-21.