ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТА ПРАВИЛА ПОБУДОВИ ЗАПИТАНЬ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ДОПИТУ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021-04-23
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Одним із завдань слідчого є розпізнавання і подолання психологічних бар'єрів, що перешкоджають оптимізації допиту. Таким бар'єром можуть бути бравада, нахабство допитуваного, прагнення заплутати справу, піти від відповідальності, установка на протидію; правова неграмотність, побоювання негативних наслідків, боязнь помсти з боку зацікавлених осіб, бажання приховати інтимні сторони особистого життя і т. п. Передбачення цих перешкод, переконання допитуваного в необґрунтованості його побоювань, в доцільності правдивого поведінки, сприяння правосуддю – одне з найбільш складних умов комунікативної діяльності. One of the tasks of the investigator is recognition and overcoming psychological barriers preventing the optimization of interrogation. Such a barrier can be bravado, impudence of the interrogated person, the desire to confuse the matter, to escape from responsibility, setting on opposition; legal illiteracy, fear of negative consequences, fear of revenge from interested parties, desire to hide intimate aspects of personal life, etc. Anticipation of these obstacles, conviction of the interrogated person in the unfoundedness of his fears, v expediency of truthful behavior, promotion of justice - one of the most difficult conditions of communicative activity.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Здерчук А.О. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТА ПРАВИЛА ПОБУДОВИ ЗАПИТАНЬ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ДОПИТУ. Актуальні аспекти криміналістичного та психологічного забезпечення правоохоронної діяльності, м. Одеса, 23 квітня 2021 р. Одеса: ОДУВС, 2021. 269 с. С. 119-124.