ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Вантажиться...
Ескіз
Файли
Дата
2022-10-19
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС; Херсонський факультет.
Анотація
Авторкою констатується, що огляд місця події під час розслідування умисного кримінального правопорушення в умовах воєнного стану одна з ключових слідчих дій, від якості й ефективності проведення якої залежить все подальше розслідування. Крім загальних засад огляду місця події, проведення огляду під час розслідування означених проваджень характеризується такими особливостями: – огляд часто відбувається в умовах бойових дій, що створює суттєве спотворенням слідової картини кримінального правопорушення внаслідок постійних бойових дій, оскільки ці кримінальні правопорушення потребують ретельного розслідування; – матеріальні сліди, виявлені під час огляду, є надзвичайно важливими носіями криміналістично значущої інформації, оскільки ці кримінальні правопорушення часто відбуваються за повної відсутності свідків. The author states that the inspection of the scene during the investigation of a deliberate criminal offense under martial law is one of the key investigative actions, the quality and effectiveness of which depends on the entire further investigation. In addition to the general principles of inspection of the scene of the incident, the inspection during the investigation of the specified proceedings is characterized by the following features: - the review often takes place in the conditions of hostilities, which creates a significant distortion of the trace picture of criminal offenses as a result of constant hostilities, since these criminal offenses require a thorough investigation; - material traces discovered during the inspection are extremely important carriers of forensically significant information, since these criminal offenses often occur in the complete absence of witnesses.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Галунько В.М. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ. Пріоритетні напрямки реформування правової системи України в умовах воєнного стану: матеріали Всеукраїнської науково- практичної конференції (м. Одеса, 19 жовтня 2022 р.) / за ред. д. ю .н. Шкути О.О. – Одеса: Херсонський факультет Одеського державного університету внутрішніх справ, 2022. – 209 с. С. 58-60.