ПРОБЛЕМА РЕІНТЕГРАЦІЇ: СВІТОВИЙ ДОСВІД

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023-02-24
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
На думку авторки, серед існуючих сьогодні моделей реінтеграції найбільш популярною поміж українських експертів є Хорватська модель. Проте і вона має свої слабкі сторони. В даних умовах важливо враховувати передумови та особливості наявного військового конфлікту. Аналізуючи іноземний досвід реінтеграції, науковці наголошують на необхідності коректного моніторингу різних сфер життя на постконфліктних територіях з метою врахування детермінаційних чинників, а також важливості гармонійного поєднання таких складових реінтеграції як відновлення та примирення. According to the author, among the reintegration models existing today, the most popular among Ukrainian experts is the Croatian model. However, it also has its weaknesses. In these conditions, it is important to take into account the prerequisites and features of the existing military conflict. Analyzing the foreign experience of reintegration, scientists emphasize the need for correct monitoring of various spheres of life in post-conflict territories in order to take into account determining factors, as well as the importance of a harmonious combination of such components of reintegration as restoration and reconciliation.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Нівня Г.О. ПРОБЛЕМА РЕІНТЕГРАЦІЇ: СВІТОВИЙ ДОСВІД. Крим – це Україна: стратегія деокупації та реінтеграції : матеріали Між- народного науково-практичного круглого столу (м. Одеса, 24 лютого 2023 року). – Одеса : Видавництво «Юридика», 2023. – 322 с. С. 171-174.