Вплив євроінтеграційних тенденцій на впровадження інституту медіації в Україні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
У статті проаналізовано напрями впливу євроін- теграційних тенденцій на впровадження інституту медіації в Україні, що зумовлено високим рівнем роз- витку процедури медіації в розвинених європейських державах, які активно застосовують її у всіх сферах суспільного життя протягом тривалого часу. Встановлено, що міжнародна підтримка євро- пейськими колегами сфери застосування медіації постійно збільшується та полягає, зокрема, у від- критті центрів медіації за підтримки низки грантів, у впровадженні пілотних проєктів, спрямованих на інтеграцію медіації в Україні відповідно до стандар- тів Ради Європи. Визначено завдання інтеграції медіації в Україні, яке полягає у тому, щоб дати громадянам можли- вість вибирати найбільш доцільний механізм врегу- лювання конкретного спору, а також мотивуватиме громадян до підвищення рівня особистої відповідаль- ності за вирішення їх спорів. Аргументовано, що національне законодавство про медіацію повинне базуватись на міжнародних стан- дартах, зокрема, на рекомендаціях з медіації Ради Європи, Директив ЄС з медіації та альтернативного вирішення спорів, Типовому законі ЮНСІТРАЛ «Про міжнародну комерційну примирювальну процедуру» з настановами щодо її впровадження і застосування. На основі узагальнення провідних зарубіжних прак- тик проведено короткий огляд професійної підго- товки медіаторів у розвинених європейських країнах. Обґрунтовано доцільність впровадження зарубіжного досвіду розвинених країн у підготовку медіаторів в Україні. Зроблено висновок, що законодавче закрі- плення інституту медіації в Україні на прикладі країн Європи забезпечить швидке та ефективне позасу- дове вирішення спорів. Встановлено позитивні наслідки впливу євроінте- граційних тенденцій на впровадження інституту меді- ації в Україні після підписання 7 серпня 2019 року Конвен- ції Організації Об’єднаних Націй про Міжнародні угоди про врегулювання спорів за результатами медіації. Проаналізовано положення Закону України «Про медіацію», які потребують доопрацювання, а саме питання щодо підвищення медіаторами свого про- фесійного рівня, із пропозицією коригувати зазначену норму з урахуванням статті четвертої Директиви 2008/52/EC. The article analyzes the directions of influence of European integration trends on the implementation of the institution of mediation in Ukraine, which is due to the high level of development of the mediation procedure in developed European states, which have been actively applying it in all spheres of public life for a long time. It has been established that the international support of European colleagues in the field of mediation is constantly increasing and consists, in particular, in the opening of mediation centers with the support of a number of grants, in the implementation of pilot projects aimed at the integration of mediation in Ukraine in accordance with the standards of the Council of Europe. It is argued that the national legislation on mediation should be based on international standards, in particular, on the mediation recommendations of the Council of Europe, the EU Directives on mediation and alternative dispute resolution, the UNCITRAL Model Law “On the International Commercial Conciliation Procedure” with guidelines on its implementation and application. Based on the generalization of leading foreign practices, a brief overview of the professional training of mediators in developed European countries was conducted. The expediency of implementing the foreign experience of developed countries in the training of mediators in Ukraine is substantiated. It was concluded that the legislative consolidation of the institution of mediation in Ukraine, following the example of European countries, will ensure a quick and effective out-of-court settlement of disputes. The positive consequences of the influence of European integration trends on the introduction of the institution of mediation in Ukraine after the signing of the United Nations Convention on International Agreements on the Settlement of Disputes by Mediation on August 7, 2019 have been established. The provisions of the Law of Ukraine “On Mediation” that need to be revised have been analyzed, namely the issue of raising the professional level of mediators, with a proposal to adjust the specified norm taking into account the fourth article of Directive 2008/52/EC.
Опис
Ключові слова
Європейський Союз, євроінтеграція, медіація, медіатори, медіативна процедура, рекомендації Ради Європи, Директиви Європейського Союзу, міжнародні угоди, позасудове врегулювання спорів., European Union, European integration, mediation, mediators, mediation procedure, recommendations of the Council of Europe, Directives of the European Union, international agreements, out-ofcourt settlement of disputes.
Бібліографічний опис
Мирза С.С., Середницька І.А. Вплив євроінтеграційних тенденцій на впровадження інституту медіації в Україні. Південноукраїнський правничий часопис. 2022. № 4. Ч. 2. С. 129-133.