Перспективи розвитку інституту арешту та конфіскації майна в Україні в аспекті тенденцій розвитку законодавства щодо арешту , конфіскації майна та управління активами, одержаними злочинним шляхом у країнах Європейському Союзі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Вивчення форм, типів та моделей кримінального процесу в різних країнах та на різних історичних ета- пах має не лише абстрактно-теоретичне значення, але й, що дуже важливо на нашу думку, і практичне значення. Це дозволяє зрозуміти напрям розвитку кримінального процесу в тій чи іншій країні та усві- домити загальносвітові тенденції. Вказані знання є надзвичайно важливими в умовах реформування національного законодавства та його інтеграції в міжнародне співтовариство. На даний час у світовому товаристві в тому числі і європейських країн існує тенденція щодо зближення змісту і форм багатьох нормативних положень кри- мінального процесуального права та їх гармонізації. Останнім часом арешт і звернення доходів на користь держави, отриманих злочинним шляхом, посідає чільне місце у боротьбі з організованою зло- чинністю та іншими злочинами, що мають на меті одержання прибутку. Відомо, що організована зло- чинність є поширеним явищем для більшості держав усього світу, зокрема і для країн ЄС і України. В сучас- них умовах цей деструктивний феномен створює серйозну небезпеку для суспільства, а також загрозу проникнення у всі сфери суспільних відносин. Взаємо- зв’язок між арештом і конфіскацією активів, отри- маних унаслідок злочинного діяння, та зниженням рівня таких злочинів більш значний, ніж може вида- ватися на перший погляд. Цей взаємозв’язок підтвер- джується, коли традиційні інструменти боротьби з організованою злочинністю видаються не надто ефективними. Відстежуючи еволюцію законодав- ства, що регулює питання арешту та конфіскації активів, одержаних злочинним шляхом, можна зро- бити висновок, що Європейський Парламент і Рада ЄС доклали чималих зусиль для гармонізації законодав- ства у цій сфері. Взаємне визнання ордерів на арешт та ордерів на конфіскацію активів слід вважати передовими, оскільки вони спрямовані на покращення транскордонного співробітництва, надають відпо- відним компетентним органам ефективні інстру- менти для арешту та конфіскацій активів, навіть коли такі активи відмиті чи приховані у іншій держа- ві-членові ЄС. The study of forms, types and models of the criminal process in different countries and at different historical stages has not only abstract and theoretical significance, but also, which is very important in our opinion, practical significance. This makes it possible to understand the direction of the development of the criminal process in one or another country and to understand global trends. This knowledge is extremely important in terms of reforming national legislation and its integration into the international community. Currently, in the world society, including European countries, there is a tendency to converge the content and forms of many normative provisions of criminal procedural law and their harmonization. In recent decades, the seizure and transfer of proceeds to the benefit of the state, obtained through criminal means, has taken a prominent place in the fight against organized crime and other crimes aimed at obtaining profit. It is known that organized crime is a common phenomenon in most countries of the world, in particular, in EU member states and Ukraine. In modern conditions, this destructive phenomenon creates a serious danger for society, as well as a threat of penetration into all spheres of social relations. The relationship between the seizure and confiscation of assets obtained as a result of criminal activity and the reduction of such crimes is more significant than it might appear at first glance. This relationship is confirmed when traditional tools to fight organized crime do not seem to be very effective. Tracking the evolution of legislation regulating the seizure and confiscation of criminally obtained assets, it can be concluded that the European Parliament and the Council of the EU have made considerable efforts to harmonize legislation in this area. The mutual recognition of arrest warrants and asset confiscation warrants should be considered advanced, as they aim to improve cross-border cooperation, provide relevant competent authorities with effective tools to seize and confiscate assets, even when such assets are laundered or hidden in another EU Member State.
Опис
Ключові слова
майно, арешт майна, конфіскація, директиви, Європейський Союз, управління активами, ордер, сертифікат., property, seizure of property, confiscation, directives, European Union, asset management, warrant, certificate.
Бібліографічний опис
Крикун В.В., Братель С.Г. Перспективи розвитку інституту арешту та конфіскації майна в Україні в аспекті тенденцій розвитку законодавства щодо арешту , конфіскації майна та управління активами, одержаними злочинним шляхом у країнах Європейському Союзі. Південноукраїнський правничий часопис. 2022. № 4. Ч.2. С. 53-57.