ДОГОВОРИ ПЕРЕВЕЗЕННЯ: РЕАЛІЇ ВОЄННОГО ЧАСУ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Юридичний науковий електронний журнал
Анотація
У статті розглянуто питання щодо особливостей інституту перевезень в умовах воєнного стану, визначення ролі і місця договорів перевезення з врахуванням такого форс-мажору, як війна. Зазначено, що одним з важливих напрямків економічного розвитку в Україні до війни була галузь судноплавства та авіаперевезень. Війна, яка має місце сьогодні на території України, досить сильно підірвала розвиток цих галузей, і не лише в Україні. Зокрема, в між- народному аспекті перекриваються маршрути доставки, логістичні компанії фактично припиняють свої послуги, а тарифи на авіапере- везення стрімко зростають, про що повідомляють постачальники. Це негативно вплинуло (і продовжує впливати) не лише на економічну ситуацію в Україні, а й на ситуацію у всьому світі. Проаналізовано питання щодо перевезень повітряним транспортом (авіаперевезень) та встановлено, що закриття повітряного про- стору над Україною для цивільних рейсів та уникнення авіакомпаніями повітряного простору Росії тощо мають негативні наслідки. В кон- тексті світовому – це стрімке зростання тарифів на авіаперевезення, адже логістичні сполучення змінилися, вантажовідправники мають подвійне навантаження, багато рейсів було скасовано, внаслідок чого різко знизилася пропускна спроможність, яку надавали перевізники. Встановлено, що введення воєнного стану вплинуло не лише на міжнародні перевезення, але й внутрішні. Були затверджені нові правила перевезення вантажів, пасажирів і багажу внутрішнім водним транспортом, які визначили загальні положення, правила переве- зення вантажів (зокрема, щодо укладення договору перевезення), так і правила перевезення пасажирів, особливості укладення договору перевезення пасажирів внутрішнім водним транспортом, правила стосовно страхування пасажирів тощо. Зазначено, що в умовах воєнного часу сформувалися особливості наземних перевезень як при перевезенні автомобільним транспортом, так і при перевезенні залізничним транспортом. Особливого значення набуває питання щодо процедури перевезення гуманітарної допомоги як залізничним, так і автомобільним транспортом, яка максимально спрощена (заповнення декларації водій може здійснити онлайн). Зроблено висновок, що проведений аналіз особливостей інституту перевезень в умовах воєнного стану дає можливість стверджу- вати, що уряд робить все можливе, аби спростити ті види перевезень, які в умовах війни можуть реально функціонувати та приносити користь суспільству й державі. The article examines the issue of the specifics of the institution of transportation under martial law, determining the role and place of transportation contracts, taking into account such force majeure as war. It is noted that one of the important directions of economic development in Ukraine before the war was the industry of shipping and air transportation. The war that is taking place today on the territory of Ukraine has severely undermined the development of these industries, and not only in Ukraine. In particular, on the international side, delivery routes are overlapping, logistics companies are effectively ceasing their services, and air freight rates are rising rapidly, as reported by suppliers. This negatively affected (and continues to affect) not only the economic situation in Ukraine, but also the situation in the whole world. The issue of air transportation (air transportation) was analyzed and it was established that the closure of the airspace over Ukraine for civil flights and the avoidance of Russian airspace by airlines, etc., have negative consequences. In the context of the world, this is a rapid increase in tariffs for air transportation, because logistics connections have changed, shippers have a double load, many flights have been canceled, as a result of which the capacity provided by carriers has sharply decreased. It was established that the introduction of martial law affected not only international but also domestic transportation. New rules for the carriage of goods, passengers and luggage by inland water transport were approved, which defined general provisions, rules for the carriage of goods (in particular, regarding the conclusion of a carriage contract), as well as rules for the carriage of passengers, features of the conclusion of a contract for the carriage of passengers by inland water transport, rules regarding passenger insurance etc. It is noted that in the conditions of wartime, the peculiarities of ground transportation were formed both during transportation by road transport and during transportation by railway transport. Of particular importance is the question of the procedure for the transportation of humanitarian aid by both rail and road transport, which is as simplified as possible (the driver can complete the declaration online). It was concluded that the conducted analysis of the features of the institution of transportation in the conditions of martial law makes it possible to assert that the government is doing everything possible to simplify those types of transportation that can actually function in the conditions of war and bring benefits to society and the state.
Опис
Ключові слова
договір перевезення, перевезення автомобільним транспортом, перевезення залізничним транспортом, пере- везення водним транспортом, перевезення повітряним транспортом, договір перевезення вантажу, договір перевезення пасажира та багажу, договір чартеру (фрахтування), мультимодальні перевезення, відповідальність за невиконання та неналежне виконання дого- вору перевезення, відшкодування шкоди, воєнний стан., transportation contract, road transportation, rail transportation, water transportation, air transportation, cargo transportation contract, passenger and baggage transportation contract, charter (chartering) contract, multimodal transportation, liability for non-performance and improper performance of the transportation contract, reparations, martial law.
Бібліографічний опис
Давидова І.В., Резніченко С.В. ДОГОВОРИ ПЕРЕВЕЗЕННЯ: РЕАЛІЇ ВОЄННОГО ЧАСУ. Юридичний науковий електронний журнал. 2022. № 7. С. 530-533.