КОНСТИТУЦІЙНІ ПРАВА ТА СВОБОДИ ОСОБИ ТА ПРОБЛЕМИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020-05-29
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС; Херсонський факультет.
Анотація
На даний час, держава, на жаль, не може повною мірою реалізовувати виконання цих гарантій. До проблем, що перешкоджають цьому належать: низький рівень правової культури і правової свідомості переважної більшості членів нашого суспільства; незадовільний рівень зовнішнього виховного впливу на кожну людину з боку суспільства та самовиховання за наявності у багатьох людей реального відчуття власної честі та гідності; низький рівень дотримання правопорядку (законності) у житті суспільства і держави та беззастережної відповідальності кожної без винятку особи перед собою і оточенням за процес і результати своєї діяльності; високий рівень корупції на всіх рівнях і щаблях державного і суспільного життя та відсутність політичної волі у його зменшенні; відсутність прямої обопільної залежності між людиною і громадянином та державою і суспільством. Currently, the state, unfortunately, cannot fully implement these guarantees. The problems preventing this include: low level of legal culture and legal awareness of the vast majority of members of our society; an unsatisfactory level of external educational influence on each person from the side of society and self-education, while many people have a real sense of their own honor and dignity; low level of observance of law and order (legality) in the life of society and the state and the unconditional responsibility of every person, without exception, to himself and the environment for the process and results of his activity; high level of corruption at all levels and stages of state and social life and lack of political will to reduce it; lack of direct mutual dependence between a person and a citizen and the state and society.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Яворська І.С. КОНСТИТУЦІЙНІ ПРАВА ТА СВОБОДИ ОСОБИ ТА ПРОБЛЕМИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ. Професійна підготовка поліцейських в Україні: методологія, теорія, практика. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (29 травня 2020 року). Херсон: Херсонський факультет Одеського державного університету внутрішніх справ, 2020. 190 с. С. 188-190.