ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ПОВЕДІНКОЮ ЖІНОК, ЩО МАЮТЬ МАЛОЛІТНІХ ДІТЕЙ ТА ЗВІЛЬНЕНИХ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ: ПРОБЛЕМИ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
«Громадянське суспільство», «громадський кон- троль» як соціально-правові категорії увійшли у зако- нодавчу та правозастосовну практику нашої держави. Процес соціальної конвергенції: зближення правоохо- ронних органів та соціальних утворень(інститутів), взаємопроникнення та взаємодії в частині напрацю- вання інструментарію у сфері протидії (запобігання) найнебезпечніших видів кримінальних правопорушень (злочинів) – вже є сталою складовою частиною сучасної не лише кримінально-правової, але й кримінально-ви- конавчої політики України. Зміна соціальної практики та масової свідомості щодо реального стану та пер- спектив досягнення цілей покарання, можливостей та шляхів виправлення, ресоціалізації та соціальної адаптації засуджених є закономірним подовженням процесу відмови держави від стану «замкненості», «закритості» правоохоронних органів, тим більш органів та установ кримінально-виконавчої системи. Маємо визнати, що в умовах сьогодення невід’єм- ною складовою частиною побудови громадянського суспільства, напрацювання досвіду співпраці із гро- мадськими організаціями є діяльність уповноважених органів пробації, на які покладені доволі багаточи- сельні та різнорівневі функції і завдання. Зважаючи на те, що функціонування цих органів стосується будь-якої стадії кримінального правосуддя (досу- дова, наглядова, пенітенціарна пробація); контролю та нагляду за особами, звільненими від реального відбування покарання з випробуванням; виконання покарань, альтернативних ізоляції засудженого від суспільства; підготовки осіб, які відбувають пока- рання у вигляді обмеження волі та позбавлення волі на певний строк, до звільнення тощо – сфера взаємо- дії цих органів із соціальними інституціями є доволі широкою, а отже, недостатньо визначеною у право- вому розумінні. Проте багатоаспектність функціо- нування цих органів може (і повинно) зумовлюватися і особливими властивостями різних категорій засу- джених. Предметом нашого аналізу є правова регла- ментація (відповідно, дієвість правозастосування) підготовки до звільнення від подальшого відбування покарання у вигляді позбавлення волі та допомоги в соціальній адаптації вагітним жінкам та жінкам, які звільняються із кримінально-виконавчих установ з малолітньою дитиною. The process of social convergence: the convergence of law enforcement bodies and social formations (institutions), mutual penetration and interaction in terms of the development of tools in the field of counteraction (prevention) of the most dangerous types of criminal offenses (crimes) is already a permanent component of modern not only criminal law, but also criminal enforcement politicians of Ukraine. The change in social practice and mass consciousness regarding the real state and prospects for achieving the goals of punishment, opportunities and ways of correction, re-socialization and social adaptation of convicts is a natural extension of the process of the state’s abandonment of the state of “closedness”, “closedness” of law enforcement bodies, especially bodies and institutions criminal executive system. We have to admit that in today’s conditions, an integral component of building a civil society, gaining experience in cooperation with public organizations is the activity of authorized probation bodies, which are entrusted with quite numerous and different levels of functions and tasks. Given that the functioning of these bodies concerns: any stage of criminal justice (pre-trial, supervisory, penitentiary probation); control and supervision of persons released from actually serving a probationary sentence; execution of punishments, alternative to isolation of the convicted person from society; preparation of persons serving sentences in the form of restriction of liberty and deprivation of liberty for a certain period, for release, etc. – the sphere of interaction of these bodies with social institutions is quite broad, and therefore not sufficiently defined in the legal sense. However, the multifaceted nature of the functioning of these bodies can (and should) be conditioned by the special properties and different categories of convicts. The subject of our analysis is the legal regulation (respectively, the effectiveness of law enforcement) of preparation for release from further imprisonment and assistance in social adaptation to pregnant women and women who are released from penal institutions with a minor child.
Опис
Ключові слова
громадський контроль, жінка, дитина, покарання, законодавство, звільнення, контроль, пробація., public control, woman, child, punishment, legislation, release, control.
Бібліографічний опис
Меркулова В.О. ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ПОВЕДІНКОЮ ЖІНОК, ЩО МАЮТЬ МАЛОЛІТНІХ ДІТЕЙ ТА ЗВІЛЬНЕНИХ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ: ПРОБЛЕМИ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА. Південноукраїнський правничий часопис. 2022. № 3. С. 110-116.