ЩОДО НЕПОІМЕНОВАНИХ ДОГОВОРІВ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019-04-05
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Підсумовуючи вище вказане, варто зазначити, що непоіменовані договори займають важливе місце, і визнання їх існування важливе перш за все для самих законодавців, адже стрімкий розвиток економіки, передбачає укладення даного виду договорів. Як зазначав М. І. Брагінський, будь-які договірні відносини, що містять нові властивості, вимагають формування нового інституту. Суттєву роль під час укладення непоіменованих договорів відіграє намір сторін укласти такий договір і добросовісно ставитись до цього, а в майбутньому - виконувати взяті на себе зобов’язання. Тому в процесі його укладення слід добре обмірковувати його умови, включати у зміст договору лише ті умови, що не порушують загальних засад цивільного законодавства, моральних засад суспільства, принципів добросовісності, розумності та справедливості.Summarizing the above, it is worth noting that unnamed contracts occupy an important place, and recognition of their existence is important first of all for the legislators themselves, because the rapid development of the economy requires the conclusion of this type of contract. As M. I. Braginsky noted, any contractual relationship that contain new properties, require the formation of a new institution. An essential role during the conclusion of unnamed contracts is played by the intention of the parties to conclude such a contract and to act in good faith towards it, and in the future to fulfill the obligations assumed. Therefore, in the process of its conclusion, its conditions should be carefully considered, and only those conditions that do not violate the general principles of civil legislation, the moral principles of society, the principles of good faith, reasonableness and justice should be included in the content of the contract.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Пацалова О.О., Будяченко О.М. ЩОДО НЕПОІМЕНОВАНИХ ДОГОВОРІВ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ. Проблемні питання правоохоронної та правозахисної діяльності в контексті євроінтеграційних тенденцій : матеріали міжнародної курсантсько-студентської наук.-практ. конф.,( м. Одеса, 05 квітня 2019 р.). / редкол. В. П. Маковій, та ін. Одеса: ОДУВС, 2019. – С. 263 - 265.