ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ СУБ’ЄКТАМ ГОСПОДАРЮВАННЯ ВНАСЛІДОК ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

Вантажиться...
Ескіз
Файли
Дата
2022-04-29
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
На сьогодні залишається невизначеним механізм відшкодування шкоди або збитків в судовому порядку. Немає сумнівів, що воєнні та інші злочини держави агресора стануть предметом розгляду в Міжнародному кримінальному суді в м. Гаага. В той же час, не дивлячись на те, що Римським Статутом визначені принципи відшкодування шкоди потерпілим, у випадку з Україною, таке відшкодування носитиме масовий характер в зв’язку із чим потребує уточнення. Не виключено, що відшкодування такої шкоди здійснюватиметься за рахунок майна та заморожених активів Російської Федерації. В такому випадку суб’єкту господарювання, що зазнав шкоди, необхідно буде керуватися загальними нормами про відшкодування шкоди, передбаченими ЦК України та ГК України. Окремо заслуговує на увагу думка про можливість запровадження в цивільному та господарському законодавстві України норми, яка б визначала підстави та механізм відшкодування шкоди, завданої суб’єктам господарювання внаслідок збройної агресії Російської Федерації та держав, що підтримали таку агресію. To date, the mechanism of compensation for damage or losses in court remains unclear. There is no doubt that war and other crimes of the aggressor state will be the subject of consideration at the International Criminal Court in The Hague. At the same time, despite the fact that the Rome Statute defines the principles of reparation to the victims, in the case of Ukraine, such reparation will be massive in nature, which requires clarification. It is possible that compensation for such damage will be made at the expense of property and frozen assets of the Russian Federation. In such a case, the business entity that suffered damage will need to be guided by the general rules on compensation for damage provided by the Central Committee of Ukraine and the Civil Code of Ukraine. Separately, the idea about the possibility of introducing a norm in the civil and economic legislation of Ukraine that would determine the grounds and mechanism of compensation for damage caused to business entities as a result of the armed aggression of the Russian Federation and the states that supported such aggression deserves special attention.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Дрішлюк В.І. ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ СУБ’ЄКТАМ ГОСПОДАРЮВАННЯ ВНАСЛІДОК ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ. Наукові проблеми запровадження правового режиму воєнного стану в Україні: сучасний вимір: матеріали науково-практичного онлайн-заходу. 29 квітня 2022 р. Одеса: ОДУВС, 2022. с. 89 - 90.