ЗАКОНОДАВСТВО ПРО КРИМІНАЛЬНІ ПРОСТУПКИ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС; Херсонський факультет.
Анотація
У статті здійснено аналіз чинного законодавства про кримінальні проступки та застосування його в практичній діяльності. Розслідування таких проступків буде здійснювати орган дізнання або уповноважені особи інших підрозділів органів Наці- ональної поліції, органів безпеки, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, органів Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України, основним завданням якого є розвантаження слід- чих та здійснення розслідування кримінальних проступків за скороченою проце- дурою, тривалість якої не повинна перевищувати один місяць із дня вручення особі повідомлення про підозру, що значно прискорить процес відновлення порушених прав та відшкодування завданої шкоди. Визначено, що, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог КПК України, дізнавач є самостійним у процесуальній діяльності, втручання в яку іншими особами, котрі не мають на те повноважень, заборонено. Тривалість розслідувань криміналь- них проступків не повинна перевищувати одного місяця з моменту вручення особі повідомлення про підозру. Запропоновано з метою узгодженості між собою законодавчої бази та нормального функціонування органів дізнання внести зміни та доповнення до ряду законів. До статті 84 Кримінального процесуального кодексу внести як пояснення, як джерело доказу тощо. Чітко визначити порядок проведення медичного освідування, дослі- дження речовин і об’єктів. Окрім того, з метою вдосконалення ефективності діяль- ності новоствореного органу дізнання необхідно, по-перше, розробити систему про- фесійної підготовки, яка би включала такі види навчання, як: початкова підготовка, підвищення кваліфікації, перепідготовка, стажування, службова підготовка тощо. По-друге, доречним є автоматизація методик розслідування окремих видів злочинів, автоматизований обмін нормативно-правовою інформацією тощо. In the article, the legislation in vigor about criminal off ences and the ways of its application in practice are analyzed. The investigative organs and authorized persons from other subdivisions of the National police, security organs, organs controlling tax regulations, organs of the State bureau of investigation, those of the National anti-corruption bureau of Ukraine the main task of which is to unload investigators to help them to investigate crimes with a shortened procedure within a month from the day when a person gets a notification about suspicion that will help the process of rehabilitation and damage compensation. It is determined that exercising his powers in accordance with the requirements of the CPC of Ukraine, the coroner is independent in the procedural activities, interference in which other persons are prohibited, who do not have the authority to do so. The duration of criminal investigations should not exceed one month from the date of service on the person of suspicion. Several changes and additions are proposed to be made to a series of laws to coordinate the legislation basis and normal functioning of the investigative organs. Article 84 of the Criminal and Procedural code of Ukraine, from our point of view, should be completed with the explanation and source of evidence. The order of medical examination and that of substances and objects should be clearly determined. For a new-created organ of investigation to be more effective, the system of professional training including initial training, qualification improving, retraining, probation, official training should be elaborated. The automatized methods of investigation of some types of crimes and the automatized exchange of the normative and legal information is relevant as well.
Опис
Ключові слова
дізнання, кримінальні проступки, кримінальні злочини, розсліду- вання, кримінальні провадження., interrogation, criminal offences, crimes, investigation, criminal cases.
Бібліографічний опис
Соловей О.М. ЗАКОНОДАВСТВО ПРО КРИМІНАЛЬНІ ПРОСТУПКИ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ. Юридичний бюлетень: наук. журн. / редкол.: О.Г. Предместніков та ін. – Одеса: ОДУВС, 2020. Вип. 13. С. 216 - 220.