ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ: ДОСВІД ОДЕСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Метою статті є висвітлення досвіду Одеського державного університету внутрішніх справ щодо використання інноваційних методів підготовки фахівців у сфері запобігання та протидії домашньому насильству для можливості його вивчення та поши- рення в процесі підготовки відповідних фахівців у інших закладах освіти. Підкреслено, що належний рівень підготовки фахівців є складовою частиною комплексного підходу у сфері запобігання та протидії домашньому насиль- ству. Зміст та методи підготовки визначено одними з ключових складників якісної підготовки фахів- ців у сфері запобігання та протидії домашньому насильству. Акцентовано увагу на важливості фор- мування не лише професійних знань, умінь та нави- ків (hard skills), а й соціальних, «м'яких» навичок (soft skills) під час підготовки фахівців у сфері запобігання та протидії домашньому насильству. Саме розвинуті soft skills («м’які» навички) сприя- ють тому, що фахівці приймають неупереджені рішення, які ґрунтуються не на стереотипних уяв- леннях та вибірковості сприйняття, а на об’єк- тивній оцінці ситуації. Наголошено на доцільності використання інно- ваційних методів навчання, зокрема спеціалізованих навчальних полігонів, бінарних занять, навчальних візитів до різних суб’єктів запобігання та протидії домашньому насильству, залучення до інформацій- но-просвітницьких заходів, міжвідомчих тренінгів тощо, під час підготовки фахівців у сфері запобігання та протидії домашньому насильству. Наведено дос- від Одеського державного університету внутрішніх справ щодо використання зазначених методів під- готовки фахівців у сфері запобігання та протидії домашньому насильству. Підкреслено, що інноваційність підготовки фахів- ців у сфері запобігання та протидії домашньому насильству безпосередньо залежить також від майс- терності викладачів та якості методичного забезпе- чення. Запропоновано запровадити програми обміну досвідом найкращими методиками підготовки фахів- ців у сфері запобігання та протидії домашньому насильству як на національному рівні, так і під час тематичних закордонних стажувань. The purpose of the article is to highlight the experience of Odessa State University of Internal Affairs in using innovative methods of training in the field of preventing and combating domestic violence to study and disseminate it in the training of relevant professionals in other educational institutions. It was emphasized that the appropriate level of training is part of an integrated approach to preventing and combating domestic violence. The content and methods of training are identified as one of the key components of quality training in the field of preventing and combating domestic violence. Emphasis is placed on the importance of developing not only professional knowledge, skills and abilities («hard skills»), but also social, («soft skills») in the training of specialists in the field of preventing and combating domestic violence. The developed «soft skills» help professionals to make unbiased decisions based not on stereotypes and selectivity of perception, but on an objective assessment of the situation. Emphasis is placed on the expediency of using innovative teaching methods, including specialized training grounds, binary classes, study visits to various actors to prevent and combat domestic violence, involvement in information prevention campaigns, interagency training, etc., during the training of specialists in preventing and combating domestic violence. The experience of Odessa State University of Internal Affairs on the use of these methods of training in the field of preventing and combating domestic violence is presented. It is emphasized that the innovative training of specialists in the field of preventing and combating domestic violence directly depends on the skills of teachers and the quality of methodological support. It is proposed to introduce exchange programs with the best methods of training specialists in the field of preventing and combating domestic violence, both at the national level and during thematic internships abroad.
Опис
Ключові слова
інноваційні методи підготовки фахівців, запобігання та протидія домашньому насильству, спеціалізовані навчальні полігони, бінарні заняття, навчальні візити, міжвідомчі тре- нінги, hard skills («тверді» навики), soft skills («м’які» навики)., innovative methods of training, prevention and combating of the domestic violence, specialized training grounds, binary classes, study visits, interdepartmental trainings, «hard skills», «soft skills».
Бібліографічний опис
Ковальова О.В., Дубенко О.М. ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ: ДОСВІД ОДЕСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВНУТРІШНІХ СПРАВ. Південноукраїнський правничий часопис. 2022. № 1-2. С. 303 - 310.