СИНЕРГЕТИКА ТА ІНТЕГРАТИВНО-ДИФЕРЕНЦІАТИВНІ ОСНОВИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ ПРАВОВИХ РЕЖИМІВ: ОКРЕМІ ПИТАННЯ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
У статті досліджено окремі питання синерге- тики та інтегративно-диференціативних основ кримінального провадження в умовах надзвичайних правових режимів. Право розглядається як відкрита система, яка змінюється під впливом різноманітних чинників, її розвиток та зміна не завжди підпорядко- вуються сталим закономірностям, а можуть відбу- ватися нелінійно. При цьому навіть екстраординарні чинники впливу, характерні для надзвичайних право- вих режимів, можуть нести не лише деструктивні наслідки, а й конструктивні, диференціюючи види правових режимів і процесуальної форми. Стійкість системи зумовлює її різноманітність, основним механізмом у цьому процесі виступає адап- тація до змінених зовнішніх умов шляхом перебу- дови внутрішніх елементів. Кримінальний процес як система має бути спроможною реагувати на зміни, що відбуваються. Її стабільність, з одного боку, забезпечується уніфікованим за допомогою процесу- альної форми порядком провадження як стійкої вла- стивості системи у поєднані усіх її елементів, який є гарантією законності. З іншого боку, можливістю змінити цю внутрішню систему у кризові моменти, тобто тоді, коли вона за існуючою структурою не спроможна вирішувати завдання, які на неї поклада- ються. Одним із таких прикладів є надзвичайні пра- вові режими, чинники яких зумовлюють специфіку кримінального провадження, яка має бути забез- печена відповідним чином за рахунок нормативних змін, спрямованих на адаптацію процесуальної форми у таких випадках. Виникнення особливих (надзвичайних) право- вих режимів, а у кримінальному процесі – особливих порядків кримінального провадження не характеризує неякісність системи загалом, а, навпаки, є закономір- ним процесом еволюції загальноправових режимів під впливом багатовекторності чинників, які детермі- нують зміни у суспільних, державних і, як наслідок, правовідносинах. В умовах такої своєрідної ентропії, яка є невід’ємним елементом існування відкритих систем, відбувається флуктуація у правовій системі або окремих її інститутах, унаслідок чого, прохо- дячи через точки біфуркації, можуть відбутися ево- люційні зміни на різних рівнях системи. Наприклад, надзвичайна ситуація, яка здійснює тригерний вплив на правовий аттрактор – загальний правовий режим у цілому та кримінальний процес в його уніфікованій процесуальній формі. Вона зумовлює виникнення над- звичайного правового режиму, який за відсутності у системі кримінального процесу належного рівня стійкості (яка забезпечується наявністю відповідних процесуальних засобів, способів, механізму правового регулювання), своєю чергою, стає причиною диферен- ціації процесуальної форми. Вплив в умовах надзви- чайних правових режимів на кримінальний процес як систему зумовлює її перетворення внаслідок появи нової підсистеми – особливого порядку кримінального провадження, що тим самим забезпечує стабілізацію системи вищого порядку та повернення її до рівня правового аттрактора. The article explores certain issues of synergy and integrative-differential foundations of criminal proceedings under emergency legal regimes. Law is considered as an open system, changing under the influence of various factors. Its development and change do not always follow linear laws, but can occur non-linearly. At the same time, even extraordinary factors of influence characteristic of emergency legal regimes can have not only destructive consequences, but also constructive ones, differentiating the types of legal regimes and procedural forms. The stability of the system determines its diversity. The main mechanism in this process is adaptation to changing external conditions by restructuring internal elements. The criminal process as a system must be able to respond to ongoing changes. The stability of this system, on the one hand, is ensured by the procedure of production, unified with the help of the procedural form, as a stable property of the system in combination of all its elements, which are a guarantee of legality. On the other hand, the ability to change this internal system in moments of crisis, that is, when the existing structure is not able to solve the tasks that are assigned to it. One such example is emergency legal regimes, the factors of which determine the specifics of criminal proceedings, which should be provided appropriately through regulatory changes aimed at adapting the procedural form for such cases. The emergence of special (emergency) legal regimes, and in the criminal process – special procedures for criminal proceedings does not characterize the poor quality of the system as a whole, but rather is a natural process of evolution of general legal regimes under the influence of multi-vector factors that determine changes in social, state processes and, as a result, legal relations. In the conditions of such a kind of entropy, which is an integral element of the existence of open systems, there is a fluctuation in the legal system or its individual institutions. As a result, passing through the bifurcation points, evolutionary changes can occur at different levels of the system. For example, an emergency situation that has a trigger effect on the legal attractor is the general legal regime as a whole and the criminal process in its unified procedural form. It causes the emergence of an emergency legal regime, which, in the absence of an appropriate level of stability in the criminal process system (provided by the availability of appropriate procedural means, methods, a mechanism of legal regulation), in turn, becomes the reason for the differentiation of the procedural form. The impact of emergency legal regimes on the criminal process as a system causes its transformation due to the emergence of a new subsystem – a special procedure for criminal proceedings, which ensures the stabilization of a higher order system and its return to the level of a legal attractor.
Опис
Ключові слова
кримінальне провадження, надзвичайні правові режими, синергетика, інтегратив- но-диференціативні основи, адаптивність, процесуальна форма., criminal proceedings, emergency legal regimes, synergetics, integrative and differential foundations, adaptability, procedural form.
Бібліографічний опис
Тетерятник Г.К. СИНЕРГЕТИКА ТА ІНТЕГРАТИВНО-ДИФЕРЕНЦІАТИВНІ ОСНОВИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ ПРАВОВИХ РЕЖИМІВ: ОКРЕМІ ПИТАННЯ. Південноукраїнський правничий часопис. 2022. № 1-2. С. 175 - 181.