Війна як форма соціального конфлікту

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Конфлікт як специфічний тип взаємодії, що полягає у зіткненні інтересів суб’єктів суспільних відно- син, виступає об’єктивною умовою розвитку цивілізації. Конфлікти супроводжують людство протягом усієї історії і знайшли висвітлення в історії, літературі та творах мистецтва різних країн і народів. В основу виникнення і розвитку будь-якого соціального протиріччя покладено об’єктивну суперечність між протиборчими силами. Конфлікт має не лише об’єктивний бік, де він розглядається як соціальне протиріччя, що виникає у певних умовах реальності, а й суб’єктивний, тобто особистісні властивості учасників конфлікту, які спонукають останніх вступати в конфліктну взаємодію, вибирати ті чи інші форми конфлікту. Не остання роль у таких процесах відводиться ментальним характеристикам. Під соціальним конфліктом слід розуміти будь-яку взаємодію сторін, що зумовлена протилежністю їхніх ціннісних установок і встановлених норм поведінки. Поняття політичного та міжнародного кон- флікту дедалі більше виходить за рамки, у яких вони розглядалися у ХІХ ст. Найвищою формою конфлікту, інструментом остаточного та радикального вирішення конфліктної ситуації і сьогодні виступає війна. Війна відноситься до історичних явищ і є однією з найсильніших, жорстоких і масових форм конфліктів, що впродовж історії зазнала безліч трансформацій. Війна як конфлікт між політичними утвореннями, що відбувається у формі озброєного протиборства, військових дій між збройними силами, представлена як у контексті історико-правових досліджень ХХ ст., так і у сучасному політико-правовому дискурсі. Ефективним підходом до відновлення довіри, що базується на розумінні, відповідальності, неприпустимості насилля, верховенстві права і турботі про майбутнє, є діалог – діалог цивілізацій. Основа і мета діалогу цивілізацій – взаєморозуміння в усіх аспектах сучасної життєдіяльності. Діалог цивілізацій – це взаємоповага, взаємовплив різних цивілізаційних явищ і тенденцій, конструктивна взаємодія в інтересах людства. Conflict, as a specific type of mutual modality, which opposes the interests of the subjects of suspility, acts as an objective intellectual development of civilization. Conflicts accompany the people through all the history and knowledge of the history, literature and works of art of various lands and peoples. The basis of the vindication and development of any kind of social resistance is based on the objective superhumanity between the opposing forces. Conflict is not the same side, de conflict rowing, yak is social, viniki, in the melodies of the real, and the submarine side, Tobto is the Personal Participation, Yaki to the reservation of conflicts, there is a configuration. Not the remaining role in such processes is given to mental characteristics. Social conflict as one of the characteristic phenomena of societal development encompasses a diverse range of contradictions in the surrounding reality. The emergence and development of any social contradiction is based on an objective contradiction between opposing forces. Social conflict has not only an objective side, where the conflict is seen as a social contradiction at the stage of resolution, but also a subjective side, i.e. a conflict. Social conflict should be understood as any interaction between the parties, caused by the opposing of their values and established norms of behaviour. The highest form of conflict, the instrument of the final and radical solution of the conflict situation is war. War is a historical phenomenon and is one of the strongest, most brutal and massive forms of conflict that has undergone many transformations throughout history. The 20th century, with mass wars, civil and political conflicts, total repression and genocide, formed an intellectual and political one public request for effective instruments of prevention, minimization of inter-group conflicts at the highest level. Dialog is an effective approach to restoring trust based on understanding, responsibility, the inadmissibility of violence, the rule of law and the care for the future. The dialog gives an opportunity to agree on a new political, administrative and economic order, which will be recognized by the participants of this process.
Опис
Ключові слова
конфлікт, війна, глобалізація, інновація, альтернативне вирішення спорів, діалог, менталітет, миробудування, правова культура, громадянське суспільство., conflict, war, function, globalization, innovation, alternative dispute resolution, dialog, peacebuilding, legal culture, civil sociely.
Бібліографічний опис
Балтаджи П.М., Матвєєва Л.Г. Війна як форма соціального конфлікту. Південноукраїнський правничий часопис. 2022. № 1-2. С. 10 - 14.