Відповідальність за порушення комендантської години в умовах правового режиму воєнного стану

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Всеукраїнський фонд юридичної науки академіка В.В. Сташиса, Дніпровський гуманітарний університет
Анотація
Метою статті є дослідження сутності комендантської години як спеціального заходу, а також адміністративно-правових підстав притягнення до відповідальності за її порушення з метою забезпечення громадського порядку та безпеки під час дії воєнного стану. Досліджено походження комендантської години як спеціального заходу та сфери її використання в умовах сучасності. Підкреслено, що комендантська година використовується як спеціальний захід як в мирний час, так і під час введення надзвичайного або воєнного стану. Застосування комендантської години в мирний час переважно пов’язане із забезпеченням безпеки дітей та зниженням рівня правопорушень, вчинених дітьми. Поширеним в багатьох країнах використання комендантської години стало під час пандемії COVID19 з метою запобігання поширенню вірусу шляхом обмеження несуттєвих контактів між людьми. Наголошено на важливості ретельної розробки та правової регламентації концепції комендантської години, а також зазначено основні вимоги, яким мають відповідати розпорядження органів влади про введення комендантської години. Розглянуто адміністративно-правові засади запровадження комендантської години в Україні в умовах воєнного стану. Підкреслено, що запровадження комендантської години в умовах воєнного стану має об’єктивне та розумне обґрунтування, однак незважаючи на достатнє правове регулювання режиму введення комендантської години, відповідальність за її безпосереднє порушення наразі не передбачена. Наголошено, що відсутність відповідальності за порушення комендантської години обумовлює зниження її ефективності як засобу забезпечення громадського порядку та безпеки, а також призводить до застосування до порушників непередбачених законодавством заходів виховного характеру, що може розглядатись в контексті порушення прав людини. Запропоновано можливі підходи до запровадження механізму відповідальності за порушення комендантської години, в тому числі досліджено досвід закордонних країн щодо можливих санкцій за дане правопорушення. Підкреслено, що встановлення заходів відповідальності, навіть в умовах воєнного часу, потребує виваженого підходу та забезпечення якості закону. The aim of the article is to study the essence of curfew as a special measure in peacetime and wartime, as well as administrative and legal grounds for prosecution for its violation in order to ensure public order and security during martial law. The origin of the curfew as a special event and the scope of its use in modern conditions has been studied. It is emphasized that the curfew is used as a special measure both in peacetime and during the state of emergency or martial law. The use of curfews in peacetime is mainly concerned with ensuring the safety of children and reducing the number of offenses committed by children. The use of curfews became widespread in many countries during the COVID-19 pandemic to prevent the spread of the virus by limiting insignificant human contact. The importance of careful development and legal regulation of the curfew concept was emphasized, as well as the main requirements to be met by the order of the authorities on the introduction of curfew. The administrative and legal bases of introduction of curfew in Ukraine in the conditions of martial law are considered. It is emphasized that the introduction of curfew in martial law has an objective and reasonable justification, but despite sufficient legal regulation of the curfew, the responsibility for its direct violation is not currently provided. It is emphasized that the lack of responsibility for violating the curfew reduces its effectiveness as a means of ensuring public order and security, and also leads to the application of violators of unforeseen educational measures, which can be considered in the context of human rights violations. Possible approaches to the introduction of a mechanism for liability for violation of curfew are proposed, including the experience of foreign countries on possible sanctions for this offense. It is emphasized that the establishment of measures of responsibility, even in wartime, requires a balanced approach and ensuring the quality and effectiveness of the law.
Опис
Ключові слова
комендантська година, спеціальний захід, воєнний стан, відповідальність., curfew, special event, martial law, responsibility
Бібліографічний опис
Ковальова О.В., Пишна А.Г. Відповідальність за порушення комендантської години в умовах правового режиму воєнного стану. Право і суспільство. 2022. №3. С. 179 – 185.