Право на доступ до матеріалів досудового розслідування як стандарт належної правової допомоги

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський державний університет внутрішніх справ
Анотація
У статті аналізуються проблеми права на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження на досудовому розслідуванні, що є необхідною умовою забезпечення права підозрюваного на захист. Звернуто увагу, що у доктрині кримінального процесу не сформовано однозначної позиції щодо розуміння доступу до матеріалів досудового розслідування. Зокрема, потребують додаткових роз’яснень нормативні положення, що встановлюють визначеність моменту настання обставин, що вказують на початок і закінчення перебігу строку надання доступу до матеріалів досудового розслідування; положення щодо можливості оскарження ненадання доступу до матеріалів досудового розслідування до його закінчення; які саме дії є підтвердженням факту відкриття стороні захисту матеріалів кримінального провадження в розумінні положень ст. 290 КПК; які дії слід розуміти під зволіканням при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ тощо. Зауважено, що невідкриття матеріалів сторонами в порядку ст. 290 КПК України після закінчення досудового розслідування, а також додаткових матеріалів, отриманих до або під час судового розгляду, є підставою для визнання судом відомостей, що містяться в них, недопустимими доказами.The article analyzes the problems of the right to get acquainted with the materials of criminal proceedings in the pre-trial investigation, which is a necessary condition for ensuring the right of the suspect to defense. It is noted that the doctrine of criminal procedure does not form an unambiguous position on the understanding of access to materials of pre-trial investigation. In particular, additional clarifications are needed to establish the certainty of the moment of occurrence of the circumstances that indicate the beginning and end of the period for granting access to the materials of the pre-trial investigation; provisions on the possibility of appealing against failure to provide access to the materials of the pre-trial investigation until its completion; what actions are a confirmation of the fact of opening to the party of protection of materials of criminal proceedings in understanding of provisions of Art. 290 Code of Criminal Procedure; what actions should be understood as procrastination when reading the materials to which access is provided, etc.
Опис
Ключові слова
досудове розслідування, кримінальне провадження, правова допомога, ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, строк для ознайомлення, pre-trial investigation, criminal proceedings, legal aid, acquaintance with materials of pre-trial investigation, term for acquaintance
Бібліографічний опис
Жовтан Ю.В. Право на доступ до матеріалів досудового розслідування як стандарт належної правової допомоги // Південноукраїнський првничий часопис. - 2021. - № 3. Ч.2. - С. 42-48.