Теоретичні питання податкового адміністрування та його механізму

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Національний університет “Одеська юридична академія”, Громадська організація “Морська асоціація “Святий Миколай” та Громадська організація “Лекс Портус”.
Анотація
Чітка визначеність та високий рівень регламентованості правового регулю- вання адміністрування податків і зборів здатні забезпечити прогнозованість та стабільність акумуляції фінансових ресурсів до бюджетів всіх рівнів. Саме цим обумовлена актуальність обраної теми. У статті здійснено аналіз наукових пошу- ків щодо сутності та окреслення елементів механізму податкового адміністру- вання, звернуто увагу на велику кількість дискусійних питань в цьому контек- сті. Автором дано узагальнену характеристику податкового адміністрування та його складових у доктринальних та нормативних джерелах та запропоновано авторське визначення досліджуваного поняття. У статті проаналізовано доціль- ність визначення обліку платників податків та інформаційно-аналітичного забез- печення як форм контрольних дій та зроблена спроба визначити сутність сер- вісного обслуговування платників податків відповідно до положень сучасного законодавства. Predictability and a high level of legal regulation regarding tax administration are crucial. They ensure the stable accumulation of capital, regardless of budget size. The relevance of a chosen topic is determined mainly by these factors. The analysis of scientific research dedicated to the nature and delineation of tax administration mechanism was examined. Special attention was paid to a large number of issues in this context. The author gives a generalized description of tax administration and its constituent parts in doctrinal and normative sources. A definition of the concept under investigation is also proposed. In this article the methods for determining who is obligated to pay taxes and analytical support are analyzed as forms of control for their applicability. An effort to determine the nature of taxpayer services according to the current tax code was made.
Опис
Ключові слова
податки, адміністрування податків і зборів, механізм податкового адміністрування., taxes, tax administration, tax administration mechanics.
Бібліографічний опис
Боксгорн А.В. Теоретичні питання податкового адміністрування та його механізму. Юридичний науковий журнал LEX PORTUS №3 (5), 2017.С. 81-91.