МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ КАТЕГОРІЇ «ПРИМИРЕННЯ», «МЕДІАЦІЯ», «ПРОБАЦІЯ», «РЕСТИТУЦІЯ»: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ЗАКОНОДАВЧІ ПРОБЛЕМИ РОЗМЕЖУВАННЯ

Анотація
Євроінтеграційні процеси, наближення вітчизняного кримінального законодавства до міжнародних стандартів, застосування інноваційних підходів зумовлюють інтенсивне виникнення нових інститутів, понять, категорій у чинному законодавстві. Теоретична складова частина запровадження будь-якого кримінально-правового (кримінально-виконавчого, кримінально-процесуального) інституту, нових понять (термінів) є доволі важливою, оскільки саме в поняттях (ознаках) максимально повно має відтворюватися зміст і сутність нових інститутів та категорій. Теоретичне осмислення має здійснюватися на декількох рівнях: відповідно до міжнародно-правових стандартів; з урахуванням позитивного теоретичного та законодавчого досвіду зарубіжних країн; з урахуванням вітчизняних традицій теорії та законодавчої практики; з урахуванням системозумовлюючих зв’язків. Інтенсивність реформування вітчизняного кримінального та кримінально-процесуального законодавства посилює актуальність комплексного системно-правового аналізу з метою виявлення неузгодженостей, суперечностей законодавства, пошуків усунення його недоліків. Актуальним для України є подовження (поглиблення) вітчизняних наукових досліджень проблем визначення прийнятних для України кримінально-правових форм «примирення винного з потерпілим», «медіації», «пробації», процесуальних, кримінально-виконавчих аспектів їхньої реалізації. Складовою частиною цієї більш широкої міждисциплінарної комплексної проблеми є дослідження та надання пропозицій щодо суто теоретичних конструкцій (понять, категорій, їхніх ознак), у змісті та сутності яких відтворюються особливості матеріальних і процедурних елементів компромісу між потерпілою особою та правопорушником: «угода про примирення», «медіація», «пробація», «реституція». Визначення поняття «примирення» в теорії кримінального права має стати основоположним щодо розуміння й уточнення в окремих спеціальних законах таких понять, як «медіація», «пробація», «реституція». European integration processes, approximation of domestic criminal legislation to international standards, the use of innovative approaches lead to the intensive emergence of new institutions, concepts, categories in the current legislation. The theoretical component of the introduction of any criminal law (criminal-executive, criminal-procedural) institution, new concepts (terms) is quite important, because it is in the concepts (signs) should fully reproduce the content and essence of new institutions and categories. Theoretical understanding should be carried out at several levels: in accordance with international legal standards; taking into account the positive theoretical and legislative experience of foreign countries; taking into account domestic traditions of theory and legislative practice; taking into account the system-determining connections. The intensity of reforming domestic criminal and criminal procedure legislation increases the relevance of comprehensive systemic and legal analysis in order to identify inconsistencies, inconsistencies in the legislation, the search for remedies. It is important for Ukraine to extend (deepen) domestic research on the problems of determining acceptable for Ukraine criminal law forms of "reconciliation of the perpetrator with the victim", "mediation", "probation", procedural, criminal and executive aspects of their implementation. An integral part of this broader interdisciplinary complex problem is the study and proposals for purely theoretical constructions (concepts, categories, their features), the content and essence of which reproduces the features of material and procedural elements of compromise between victim and offender: "reconciliation agreement". "Mediation", "probation", "restitution". The definition of "reconciliation" in the theory of criminal law should be fundamental in understanding and clarifying in some special laws such concepts as "mediation", "probation", "restitution".
Опис
Ключові слова
кримінальне законодавство, Євроінтеграційні процеси,«угода про примирення», «медіація», «пробація», «реституція»., criminal law, European integration processes, "reconciliation agreement", "mediation", "probation", "restitution".
Бібліографічний опис
Меркулова В.О., Гритенко О.А. МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ КАТЕГОРІЇ «ПРИМИРЕННЯ», «МЕДІАЦІЯ», «ПРОБАЦІЯ», «РЕСТИТУЦІЯ»: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ЗАКОНОДАВЧІ ПРОБЛЕМИ РОЗМЕЖУВАННЯ // Challenges and prospects for the development of legal systems in Ukraine and EU countries: comparative analysis : Collective monograph. Riga : Izdevniecība “Baltija Publishing”, 2019. Рр. 219 - 236.
Зібрання