Банк як суб’єкт запобігання кримінальним правопорушенням

Анотація
У даному навчальному посібнику здійснено кримінологічну характеристику кримінальних правопорушень, що вчиняються у банківській системі України, а також розроблені науково обгрунтовані заходи, спрямовані на усунення існуючих у звязку з цим проблем. Особлива увагу приділена тим питанням, що стосуються удосконалення загальносоціального, спеціально-кримінологічного та індивідуального запобігання суспільно небезпечним діянням у сфері функціонування банків України, а також взаємодії цих установ з іншими субєктами запобіжної діяльності, включаючи й міжнародно-правового спрямування. Видання розраховано на науковців, науково-педагогічних працівників, магістрів та студентів юридичного профілю, а також на практичних працівників правоохоронних органів України. In this textbook carried out criminological characteristics of criminal offenses committed in banking system of Ukraine, as well as developed scientifically sound measures aimed at to eliminate existing problems in this regard. Particular attention is paid to issues related to improvement general social, special criminological and individual prevention of socially dangerous acts in the field of banks Ukraine, as well as the interaction of these institutions with other subjects of prevention activities, including international law. The publication is intended for scientists, research and teaching staff, masters and law students, as well as practitioners law enforcement agencies of Ukraine.
Опис
Ключові слова
банківські установи, запобігання кримінальним правопорушенням, сучасний стан, нормативно-правове забезпечення, banking institutions, prevention of criminal offenses, current status, regulatory and legal support
Бібліографічний опис
Банк як суб’єкт запобігання кримінальним правопорушенням: навчальний посібник / О. Г. Колб, В. Я. Конопельський, Р. О. Колб та ін.; за заг. ред. д.ю.н., проф., В. Я. Конопельського та д.ю.н., проф., заслуженого юриста України О. Г. Колба. Одеса: Одеський державний університет внутрішніх справ, 2022. 216с.