Інтелектуальна власність, як об’єкт адміністративно-правового регулювання: теоретико-правовий зміст

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Інтелектуальна власність як правове явище, що забезпечує охорону результатів творчої діяльності, являє собою якісно нове явище сучасності, що знайшло своє відображення в конституціях багатьох розвинених країн та основоположних міжнародних актах про права людини. Свобода творчої діяльності є базовим принципом функціонування духовно-культурної сфери, що визначає засновані на світоглядному різноманітті параметри взаємодії сучасної держави та особистості. Свобода творчості проголошена Конституцією України складником правового статусу особи. Це зумовлює пріоритетність напряму державної діяльності у створенні умов, необхідних для реалізації інтелектуального потенціалу кожного члена суспільства. При цьому політико-правові перетворення, які проводяться в Україні з кінця минулого століття, позиціонуються свободою творчості як персоноцентричної категорії, в основі якої лежать приватні інтереси особистості. Проте не втрачає актуальність властива сфері інтелектуальної власності її соціальна значимість, результатом якої постає суспільно значимий продукт. У сучасних умовах формування постіндустріального суспільства інтелектуальна творча діяльність перетворюється на один із головних чинників громадянського розвитку, а її результати стають невід’ємним елементом системи суспільного виробництва. Зміст державного регулювання в галузі інтелектуальної власності в принциповому плані визначено соціальним характером нашої держави. У сучасній державній науково-технічній політиці спостерігаються тенденції усвідомлення того, що сфера інтелектуальної власності не є сферою реалізації виключного приватного інтересу, а гарантована Конституцією України свобода творчості є дуже важливим фактором творчої суспільно значимої діяльності. Державно-правовий механізм регулювання сфери інтелектуальної власності залишається дуже важливим, оскільки в нього входять такі елементи, без яких функціонування цієї сфери не може функціонувати в нормальному режимі. До таких елементів, перш за все, варто зарахувати адміністративно-правову охорону інтелектуальних прав. Тому ефективність функціонування сфери інтелектуальної власності може бути досягнута тільки в рамках комплексного приватноправового та публічно-правового регулювання. Intellectual property as a legal phenomenon that protects the results of creative activity is a qualitatively new phenomenon of our time, which is reflected in the constitutions of many developed countries and fundamental international human rights instruments. Freedom of creative activity is a basic principle of functioning of the spiritual and cultural sphere, which determines the parameters of interaction of the modern state and the individual based on ideological diversity. Freedom of creativity is proclaimed by the Constitution of Ukraine as a component of the legal status of a person. This determines the priority of the direction of state activity in creating the conditions necessary for the realization of the intellectual potential of each member of society. At the same time, political and legal transformations that have been carried out in Ukraine since the end of the last century are positioned by the freedom of creativity as a person-centered category, which is based on the private interests of the individual. However, the social significance inherent in the sphere of intellectual property, which results in a socially significant product, does not lose its relevance. In modern conditions of formation of post-industrial society, intellectual creative activity becomes one of the main factors of civic development, and its results become an integral part of the system of social production. The content of state regulation in the field of intellectual property is in principle determined by the social nature of our state. In modern state scientific and technical policy there are tendencies to realize that the sphere of intellectual property is not the sphere of realization of exclusive private interest, and the freedom of creativity guaranteed by the Constitution of Ukraine is a very important factor of creative socially significant activity. The state-legal mechanism of regulation of the sphere of intellectual property remains very important, as it includes such elements without which the functioning of this sphere cannot function normally. Such elements, first of all, should include administrative and legal protection of intellectual property rights. Therefore, the effectiveness of the functioning of intellectual property can be achieved only in the framework of comprehensive private and public law regulation.
Опис
Ключові слова
творча діяльність, гуманізм, права та свободи, підприємни- цтво, органи державної влади, приватне та публічне право., creative activity, humanism, rights and freedoms, entrepreneurship, public authorities, private and public law.
Бібліографічний опис
Жогов В. С. Інтелектуальна власність, як об’єкт адміністративно-правового регулювання: теоретико-правовий зміст / В.С. Жогов // Науковий вісник публічного та приватного права. 2020. Випуск № 2. С. 146-152.