Адмністративно-правовий статус суб'єктів правовідносин у сфері морських перевезень пасажирів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
У статті доведено, що правовий статус служить основою для набуття конкретних суб’єктивних прав, покладання обов’язків і несення відповідальності. Зазначено, що суб’єктивні права приватної особи виступають як один з елементів структури адміні- стративно-правового статусу особи, реалізація яких здійснюється через систему суб’єктивних публічних прав та обов’язків приватних осіб. Саме нормами адміністративного права регулюються права та свободи приватної особи як громадянина та має прояв у даному разі у праві на звернення, пов’язаному з можливістю захисту своїх прав і свобод. Ґрунтуючись на правових нормах, зазначених у Кодексі торговельного мореплавства України, та відповідно до інших норм права, які встановлюють рівність правового статусу правовідносин суб’єктів щодо морського перевезення пасажирів, зроблено висновок щодо особливостей правового статусу суб’єктів правовідносин із морського перевезення. Суб’єктами вказаних правовідносин виступають конкретні їх учасники, що є носіями передбачених відповідними адміністративно-правовими нормами прав і обов’язків щодо надання або отримання послуг із морського перевезення пасажирів і здатні ці права реалізовувати, а покладені обов’язки виконувати. Суб’єктами правовідносин із морського перевезення є пасажири та учасники круїзу. В адміністративно-правовому статусі виражається воля держави, а його зміст змінюється з волі законодавця та належить до публічно-правової сфери. Його особливістю є те, що правовий статус фізичної особи в транскордонній правовій сфері відрізняється від правового статусу і правового становища фізичної особи в правовій сфері. Із погляду міжнародного приватного права зазначені суб’єкти правовідносин виступатимуть як фізичні особи, а їхній правовий статус визначається особистим законом фізичної особи, тобто правовий статус зазначених суб’єктів правовідносин із морського перевезення буде однаковий. Іноземним юридичним особам надається національний режим, тому вони можуть набувати ті ж права і нести ті самі обов’язки, що й українські учасники відповідних відносин. Адміністративно-правові відносини у сфері морських пасажирських перевезень визначаються як урегульовані адміністративно-правовими нормами суспільні відносини, що виникають у зв’язку зі зверненням особи як пасажира для перевезення на судні за договором морського перевезення до перевізника. The article proves that the legal status is the basis for obtaining specific subjective rights, imposing duties and responsibilities. It is noted that the subjective rights of a private person are one of the elements of the structure of the administrative-legal status of a person, the implementation of which is carried out through a system of subjective public rights and duties of private individuals. It is the norms of administrative law that regulate the rights and freedoms of a private person as a citizen and manifest themselves in the right of appeal related to the ability to protect their rights and freedoms. Based on the legal norms specified in the Merchant Shipping Code of Ukraine, and in accordance with other legal norms that establish the equality of the legal status of legal relations of the subjects of sea transportation of passengers, it is concluded that the legal status of the subjects of legal relations of maritime transport is concluded. The subjects of these legal relations are their specific participants, who are the carriers of the rights and obligations to provide or receive services for the carriage of passengers by sea and are capable of exercising these rights and fulfill their duties. The subjects of legal relations in sea transportation are passengers and cruise participants. The will of the state is expressed in the administrative-legal status, and its content changes at the will of the legislator and belongs to the public-law sphere. Its peculiarity is that the legal status of an individual in the cross-border legal sphere differs from the legal status and legal status of an individual in the legal sphere. From the point of view of private international law, these subjects of legal relations act as individuals, and their legal status is determined by the personal law of an individual, that is, the legal status of these subjects of legal relations in sea transportation will be the same. Foreign legal entities are granted national treatment, so they can acquire the same rights and bear the same obligations as the Ukrainian participants in the relevant relations. Administrative and legal relations in the field of maritime passenger traffic are defined as public relations regulated by administrative law, arising in connection with the application of a person as a passenger for transportation on a ship under a contract of carriage by sea to a carrier.
Опис
Ключові слова
адміністративно-правові відно- сини, адміністративно-правовий статус, морське перевезення, пасажир, перевізник., administrative and legal relations, administrative and legal status, shipping, passenger, carrier.
Бібліографічний опис
Калаянов Д.П. Адмністративно-правовий статус суб'єктів правовідносин у сфері морських перевезень пасажирів // Південноукраїнський правничий часопис. 2020. № 4. С. 218 - 224.