Оперативно-розшукова діяльність органів внутрішніх справ. Державний екзамен.

Анотація
Навчальний посібник призначений для самостійної підготовки курсантів ВНЗ МВС України до державного екзамену з навчальної дисципліни «Оперативно- розшукова діяльність органів внутрішніх справ». У ньому викладено перелік питань, які виносяться на державний екзамен, надано конспект відповідей та список рекомендованої літератури. Навчальний посібник буде корисний працівникам оперативних підрозділів органів внутрішніх справ, курсантам та викладачам ВНЗ МВС України. The textbook is designed for independent training of university cadets Ministry of Internal Affairs of Ukraine to the state exam in the discipline "Operational investigative activities of law enforcement agencies. " It lists questions submitted for the state exam, a summary of answers and list of recommended reading. The manual will be useful for operational staff law enforcement agencies, cadets and teachers of universities of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine.
Опис
Ключові слова
Закон України «Про освіту», «Про вищу освіту», державна екзаменаційна комісія, атестація випускників ВНЗ МВС України, фахова підготовка, курсанти, «Оперативно-розшукова діяльність органів внутрішніх справ», Державний екзамен, Law of Ukraine "On Education", "On Higher Education", State Examination Commission, certification of graduates of universities of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, professional training, cadets, "Operational and investigative activities of law enforcement agencies", State Exam
Бібліографічний опис
Оперативно-розшукова діяльність органів внутрішніх справ. Державний екзамен: навч. посібн. / С. В. Албул, В. Б. Любчик, Р. В. Мукоіда, та ін. ; за заг. ред. д. ю. н., доц., Заслуженого юриста України, генерал-майора міліції А. М. Волощука. – Одеса : ОДУВС, 2013. – 72 с.