До питання про співробітництво поліції та громадян у сфері захисту й охорони громадського порядку

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
У статті йдеться про те, що діяльність поліції здійснюється в тісній співпраці та взаємодії з насе-ленням, територіальними громадами та громадськими об’єднаннями на засадах партнерства і спря-мована на задоволення їхніх потреб. Визначаються чинники, що призводять до невдач у спробах упро-вадження програм профілактики поліції в місцевих органах влади. Констатується, що поліція ще не контролюється суспільством належною мірою, і поліція не орієнтується на громадськість, її можливості та потреби, тому й не можна визнати таку діяльність ефективною. Аналізується вітчизняна правова система, що містить низку юридичних норм, які дозволяють громадянам активне включення в діяльність із гарантування безпеки. Розглядаються форми співпраці між поліцією і громадянами, які застосовуються в передових країнах для підвищення рівня без-пеки місцевих громад. Наводяться приклади того, як обидві сторони доходять порозуміння, що парт-нерство є найкращим способом побудови безпеки. Зокрема, аналізується загальнодержавна програма «Національна карта загроз безпеці», яка використовується в Польщі. Завдяки такій програмі громадянин може через інтернет відзначити місце, у якому виникають небезпечні ситуації. Підкреслюється, що працівники поліції превентивної діяльності не можуть бути анонімними для мешканців району, який вони обслуговують. Вони повинні бути знайомими і викликати довіру. Контакти працівників такої служби з мешканцями мають бути побудовані за допомогою заходів, які не пов’язані зі слідчою або оператив-но-розшуковою роботою. Визначаються можливості для використання таких форм співробітництва в українському суспільстві. Також для виправлення ситуації необхідно ухвалити програмний документ про взаємодію поліції і громадянського суспільства, ширше залучати громадян у роботу поліції, проводити відповідну інформаційну кампанію, готувати поліцейських до взаємодії з населенням. Партнерство в галузі гарантування громадської безпеки та громадського порядку дозволить виявляти, ідентифікувати та ліквідувати криміногенні чинники, перш ніж вони загострюються. Таке співробітництво підвищує в місцевих громадах переконання про його реаль-ний вплив на безпеку в місці проживання. The article says that police activities are carried out in close cooperation and interaction with the population, territorial communities and public associations. At the same time, the principles of partnership are used, which are aimed at meeting their needs. The factors that lead to failures in attempts to introduce police prevention programs in local authorities are determined. It is stated that the police are not yet properly controlled by the society, and the police are not guided by the public, its capabilities and needs, therefore, such activities cannot be recognized as effective. The Ukrainian legal system contains a number of legal norms that allow citizens to be actively involved in security activities. The article discusses the forms of cooperation between the police and citizens, which are used in advanced countries to improve the security of local communities. Provides examples of partnerships that are the best way to build security. In particular, the national program “National Security Threats Map”, which is used in Poland, is analyzed. Thanks to such a program, a citizen can mark the place where dangerous situations arise via the Internet. It is emphasized that police officers cannot be anonymous to residents of the area they serve. They should be familiar and trustworthy. Contacts of employees of such a service with residents should be built using measures not related to investigative or operational-search work. The possibilities for using such forms of cooperation in the Ukrainian society are determined. Also, to correct the situation, it is necessary to adopt a program document on the interaction of the police and civil society, to more widely involve citizens in the work of the police, to conduct an appropriate information campaign, and to prepare police officers for interaction with the population. Partnership in the field of public safety and public order will identify, identify and eliminate criminogenic factors before they escalate. Such cooperation raises the belief in local communities that it has a real impact on safety at home.
Опис
Ключові слова
поліція, взаємодія, загрози безпеці, громадський порядок., police, interaction, security threats, public order.
Бібліографічний опис
Калаянов Д.П. До питання про співробітництво поліції та громадян у сфері захисту й охорони громадського порядку // Південноукраїнський правничий часопис. 2020. № 3. С. 18 - 22.