Повноваження та функціональний складник діяльності службової особи як суб'єкта злочину

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського
Анотація
У статті представлено аналіз окремих властивостей спеціального суб’єкта злочину – службової особи. Зокрема, охарактеризовано зміст функціонального складника діяльності таких осіб, що включає функції представника влади, організаційно-розпорядчі й адміністра- тивно-господарські функції, розкрито сутнісні особливості вказаних функцій. Наголошено на важливості міжгалузевої категорії «службові повноваження» під час визначення службових осіб і кримінально-правової кваліфікації їх суспільно небезпечних діянь загалом, а також запропоновано легалізувати визначення службових повноважень у Законі України «Про запобігання корупції», пов’язавши його з обсягом прав та обов’язків службової особи, якими вона наділяється у зв’язку з виконанням функцій держави або місцевого само- врядування, а також організаційно-розпорядчих і/або адміністративно-господарських функ- цій в органах влади або суб’єктів господарювання чи інших юридичних осіб. Автором обґрунтовується необхідність оновлення дефініції національної службової особи, запропоновано шляхи її вдосконалення з представленням її нової редакції, з виключенням і заміною деяких застарілих аспектів, а також доповненням нових необхідних термінів. До сутнісних спеціальних властивостей службової особи пропонується зараховувати постійне або тимчасове зайняття посади в органі влади або суб’єкта господарювання чи іншої юри- дичної особи; здійснення функції представників влади, організаційно-розпорядчих чи адміні- стративно-господарських функцій на цій посаді; наділення обсягом службових повноважень для виконання вказаних функцій; рішення органу влади, повноважного органу чи службової особи суб’єкта господарювання чи іншої юридичної особи, суду або законодавче підґрунтя для наділення вказаними повноваженнями. При цьому в обов’язковому порядку фізична особа має характеризуватися хоча б однією властивістю з кожного переліченого блоку для зарахування її до категорії службових. The article deals with the analyze of the specific properties of the special crime offender – official and changes to current legislation are proposed. The content of the functional component of the officials’ activity is characterized by author. It includes function of power representative, organizational and managerial or administrative and economic functions. The organizational and managerial functions consist in leading and managing the industry, labor collective and subordinates, areas of work and others. Administrative and economic functions related to the management or disposal of property. It is noted, that the interbranch category “service authority” is very important to identify the officials and to qualify their socially dangerous activities in general. Thereby, the author suggests to complete the Ukrainian anti-corruption legislation with the definition of “service authority”, which should be understood as the complex of official’s rights and responsibilities, that are delegated in oder to perform the function of power representative, organizational and managerial or administrative and economic functions for state bodies or legal entities. The author considers that the definition of a national official in the Criminal Code of Ukraine needs working out with exclusion and replacement of some outdated aspects, as well as the addition of new necessary terms.As a result, the properties of the crime offender should be: individual; permanent or temporary employment with the state body or legal entity; realization of function of power representative, organizational and managerial or administrative and economic functions; delegating complex of service authority; the decision of the state body, legal entity, court decision or legislative act as an alternative basis to realize of indicated functions. It is mandatory to have at least one property of the listed blocks, which may indicate that a person can be assigned to the official.
Опис
Ключові слова
службова особа, службовий злочин, повноваження, представник влади, організаційно-розпорядчі функції, адміністративно-господарські функції, official, service crime, authority, power representative, organizational and managerial function, administrative and economic function
Бібліографічний опис
Андрієшин В. В. Повноваження та функціональний складник діяльності службової особи як суб’єкта злочину / В.В. Андрієшин // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Юридичні науки. 2020. Том 31 (70). Ч. 3. № 2. С. 1-6.